Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy


"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr."

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Türkmenistan – Altyn Asyr
Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky Döwlet komiteti
Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň Himiýa instituty
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy ýurdumyzyň bitewi ylmy-tehniki syýasatynyň alnyp barylmagyny üpjün etmek, ylmyň iň täze gazananlaryny durmuşa giňden ornaşdyrylmagyny çaltlandyrmak, ylmy-tehniki ösüşin döwlet maksatnamalaryny hemmetaraplaýyn işläp düzmek hem-de yzygiderli we netijeli durmuşa geçirmek boýunça iş alyp barýan döwlet edarasydyr.Türkmen dili — döwlet dili

2021-10-30

Beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitabynyň çapdan çykyp, okyjylar köpçüligine ýetirilmegi baýramçylyk şatlygymyzy has-da goşalandyrdy.

Gadymy Amulyň tapyndylary

2021-10-28

Amul häzirki Türkmenabadyň eteginde ýerleşýän uly orta asyr şäheridir. Amulyň geografik ýerleşişini Orta Amyderýanyň Kelif, Zemm, Nawidah we Farap ýaly beýleki dört şäheriniňki ýaly, amatly güzer ýeri kesgitläpdir.

Halkara ylmy hyzmatdaşlygy osdurip

2021-10-27

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ugurlaryna innowasiýalary ornaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär.

BIOTEHNOLOGIÝALAR — GELJEGI ULY UGUR

2021-10-22

Berkarar döwtetimiziň bagtyýariyk döwründe milli bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmek ugrunda giň gerimli özgertmeler maksatnamasy durmuşa geçirilýär. Sanly bilim ulgamyny ornaşdyrmakda hem-de ösdürmekde uly üstünlikler gazanylýar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2021-08-26

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň alyp barýan işleriniň netijelerine we bu ugurda öňde durýan ilkinji derejeli wezipelere garaldy.

SEMZEK — TEBIGY MELHEM

2021-08-22

Ynsan ýaşaýşynyň bütin dowamynda ösümlikler, hususan-da, dermanlyk ösümlikler aýratyn orun tutýar. Sahawatly toprasymyzyň her bir künjeginde melhemlik häsiýetleri bolan ösümlikler siňden ýaýrandyr.

Merkezi Aziýa: Taryhdan şu güne

2021-08-18

Ýaňy-ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gatnaşmagyndaky Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygy ýokary derejede geçirildi.

Bildirişler

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli «Ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalaryň ösüşi» atly ylmy maslahaty

Sizi 2021-nji ýylyň 12-13-nji iýunynda Aşgabat şaherinde geciriljek ylmy maslahatyna onlaýn görnüşinde gatnaşmaga cagyryarys.


Ylmy neşirýatlar

"Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy" elektron žurnaly

Bu ylmy-köpçülikleýin elektron žurnalyň sahypalarynda hormatly Prezidentimiziň ylmy işlere has ukyply ýaşlary çekmek, ýurdumyzda alymlaryň ýaş neslini kemala getirmek baradaky taglymatlaryna laýyklykda aspirantlaryň, doktorantlaryň, dalaşgärleriň, ylmy işgärleriň, mugallymlaryň, talyplaryň we ýaş hünärmenleriň ylmyň ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy barlaglarynyň netijeleri baradaky makalalary çap ediler.

Türkmenistanda ylym we tehnika

"Türkmenistanda ylym we tehnika" atly döwürleýin ylmy žurnal hakynda magumat berilýär.

Çölleri özleşdirmek meseleleri

"Çölleri özleşdirmeleriň meseleleri" atly halkara ylmy-tehniki žurnal hakynda magumat berilýär.

«Miras» ylmy-köpçülikleýin (populýar) žurnal

Žurnal sahypalarynda Türkmenistanyň Merkezi Aziýanyň we Gündogaryň medeni mirasyna degişli bütin dünýä alymlaryň we hünärmenleriniň makalalarty ýerleşdirilýär

Kitaphana

«ÝAÝYLDY ÝUNUS ADY...»

Garaşsyzlygymyzy alanymyzdan soň, edebiýatymyzda ozal görülmedik täze ugur-millilige ýugrulan edebiýat döredi. Şol bir wagtyň özünde türkmen edebiýatynyň beýik şahsyýetleriniň täzeçe, hemmetaraplaýyn öwrenilmeginde täze ädimler ädildi.
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy