Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Türkmenistan – Altyn Asyr
Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky Döwlet komiteti
Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň Himiýa instituty
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy ýurdumyzyň bitewi ylmy-tehniki syýasatynyň alnyp barylmagyny üpjün etmek, ylmyň iň täze gazananlaryny durmuşa giňden ornaşdyrylmagyny çaltlandyrmak, ylmy-tehniki ösüşin döwlet maksatnamalaryny hemmetaraplaýyn işläp düzmek hem-de yzygiderli we netijeli durmuşa geçirmek boýunça iş alyp barýan döwlet edarasydyr.Tehnologiýalar merkezi elektron resminama dolanşygyny ornaşdyrýar

2022-05-10

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň Maglumatlar howpsuzlygy we kommunikasiýa tehnologiýalary laboratoriýasynda "E-DOC" Elektron resminama dolanşygy" programmasy işlenilip taýýarlanyldy.

Türkmenistanda kiberbäsleşigi geçirilýär

2022-04-30

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň web-saýtynda maglumat howpsuzlygy boýuça çäresini geçirmegiň Düzgünnamasy ýerleşdirildi.

Türkmenistanyň taryhy binalarynyň interaktiw kartasy

2022-04-23

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik döwlet gullugy Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalr merkeziniň Geografik maglumatlar ulgamy (GMU) laboratoriýasynyň EHM üçin progammasyny işläp taýýarlan toparyna 218 belgili awtorlyk şahadatnama gowşurdy.

Türkmenistan — Ýewropa: Ylym-bilim hyzmatdaşlygyň ösüşiniň depgini

2022-04-16

Türkmenistanda Ýewropa Bileleşigiň «ERASMUS+» maksatnamasynyň howandarlygynda «Geçiş ykdysadyýetli döwletler üçin senagat telekeçiligini dolandyrmakda magistr maksatnamasyny kämilleşdirmek — MIETC» atly taslama üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Syýahat we gözegçilik üçin elektron kartalar

2022-03-29

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň Geografik maglumatlar ulgamy barlaghanasynda geografik maglumatlar ulgamy ulanylyp, sanly tematiki kartalaryň birnäçesi işlenilip taýýarlanyldy.

Täze tehnologiýalar şäher gurluşygynda

2022-03-22

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň «Oguz han» innowasion toplumynda kiberfiziki ulgamlar fakultetiniň «Nanoelektronika we zatlaryň interneti» ylmy-önümçilik merkezi hereket edýär.

Alternatiw energiýa çeşmeleri

2022-03-20

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň «Energiýatygşytlaýyş» laboratoriýasynyň hünärmenleri energiýanyň arzan alternatiw çesmesini, hususan-da, «ýaşyl» wodorod «almagyň» usullaryny işläp taýýarlaýarlar. Ýagny ekologiýa taýdan arassa ýangyç geljekde gazylyp alynýan elektrik energiýa çeşmeleriniň ornuny tutar. «Altyn asyr» türkmen kölüniň kenar ýaka töwereklerinde synag işleri alnyp barlar. Alymlar özboluşly biokatalizator ulanarlar.

Bildirişler

«Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty

Sizi 2022-nji ýylyň 12-13-nji iýunynda Aşgabat şäherinde sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiriljek halkara ylmy maslahatyna onlaýn görnüşinde gatnaşmaga cagyryarys.


Ylmy neşirýatlar

"Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy" elektron žurnaly

Bu ylmy-köpçülikleýin elektron žurnalyň sahypalarynda hormatly Prezidentimiziň ylmy işlere has ukyply ýaşlary çekmek, ýurdumyzda alymlaryň ýaş neslini kemala getirmek baradaky taglymatlaryna laýyklykda aspirantlaryň, doktorantlaryň, dalaşgärleriň, ylmy işgärleriň, mugallymlaryň, talyplaryň we ýaş hünärmenleriň ylmyň ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy barlaglarynyň netijeleri baradaky makalalary çap ediler.

Türkmenistanda ylym we tehnika

"Türkmenistanda ylym we tehnika" atly döwürleýin ylmy žurnal hakynda magumat berilýär.

Çölleri özleşdirmek meseleleri

"Çölleri özleşdirmeleriň meseleleri" atly halkara ylmy-tehniki žurnal hakynda magumat berilýär.

«Miras» ylmy-köpçülikleýin (populýar) žurnal

Žurnal sahypalarynda Türkmenistanyň Merkezi Aziýanyň we Gündogaryň medeni mirasyna degişli bütin dünýä alymlaryň we hünärmenleriniň makalalarty ýerleşdirilýär

Kitaphana

«Paýhas çeşmesinden» damjalar

Pederlerimizdenmiras galan bu nakyl türkmen durmuşynda bedew atyň ornuny bütin aýdyňlygy bilen beýan edýär. Taryhyň uzakuzak heňňamlarynda bedew atlar türkmeniň uçar ganaty, aýagulagy, uzak ýolda ýoldaşy, wepadar dosty bolup gelipdir.
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy