Synag fotoelektrik gün stansiýalaryny ýurdumyzyň welaýatlarynda ulanmaklygyň ylmy esaslaryny işläp düzmek
TÖ 12.00.2211
Tehniki ylymlary
31.01.2019
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň döwlet energetika instituty
Türkmenistanyň ýerli suwlaryny rejeli peýdalanmagyň usullary
TÖ 13.00.2210
Geografiýa ylymlary
17.01.2018
Ylmy barlag işi
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti
Ýyladyşhanalarda ýetişdirilýän gök ekinler üçin ýerli serişdereli substrat hökmünde ulanmagyň esaslaryny işläp düzmek
TÖ 06.00.2209
Oba hojalyk ylymlary
28.12.2018
Ylmy barlag işi
S.A Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
Miweli baglaryň ýokary hasylly sortlarynyň nahallaryny köpeltmegiň usullaryny işläp düzmek
TÖ 06.00.2208
Oba hojalyk ylymlary
26.12.2018
Ylmy barlag işi
S.A Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
Demirgazyk Türkmenistanyň şertlerinde ýaş mweli baglaryň dökün we suw düzgünleri
TÖ 06.00.2207
Oba hojalyk ylymlary
25.12.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň oba hojalyk instituty
Ýokary Ygylykly toguň meýdanynda pagtadan alnan matany agartmagyň kämil usuly
TÖ 08.00.2206
Fizikamatematika ylymlary
20.12.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Jemagat hojalygy instituty
Gurluşyk material önümçiliginde Garagum çägesini we polipropileni ulanyp täze gurluşyk materialyny döretmek
TÖ 19.00.2205
Binagärçilik ylymlary
05.12.2018
Ylmy barlag işi
Türkmen döwlet binagärlik gurluşyk instituty
Allergiýa guman edilýän keselli çagalarda anyklaýyş usullaryny kämilleşdirmek
TP 16.00.2204
Medisina ylymlary
04.12.2018
Ylmy barlag işi
Eňäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmykliniki merkezi we Halkara ylmy-okuw merkezi
Türkmenistanyň Milli hukuk ulgamy bilen halkara hukuk kadalarynyň sazlaşygynyň üpjün edilişinde ileri tutulýan ugurlary
TÖ 04.00.2203
Ýuridiki ylymlary
24.10.2018
Ylmy barlag işi
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti
Ýörite hünar ugurlary boýunça daşary yurt dillerini öwretmekligiň wajyp meseleleri
TÖ 02.00.2202
Filologiýa ylymlary
24.10.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
1 2 3 4 »