Çagalarda infeksion toksiki şogyň klinikimorfologiki aýratynlyklary we onuň intensiw bejergisiniň esaslary
TÖ 16.00. 2143
Medisina ylymlary
30.04.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
Brusellýoz keseliniň epidemiologiki, mikrobiologiki we kliniki aýratynlyklary
TÖ 16.00. 2142
Medisina ylymlary
30.04.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
Gözüň içine geçýän ýaralarynyň ilkinji hirurgiki bejergileriniň netijeliligi
TÖ 16.00. 2141
Medisina ylymlary
30.04.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
Çagalarda ýiti içege keselleriniň kliniki geçişi we anyklaýyş bejeriş usullaryny kämilleşdirmek (rotawiruslar)
TÖ 16.00. 2140
Medisina ylymlary
30.04.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
Ýürekdamar ulgamynyň anatomiki , patomorfologiki aýratynlyklaryny we olaryň ýüregiň işemiýa keseliniň döremegindäki ahmiýetini kesgitlemek
TÖ 16.00. 2139
Medisina ylymlary
30.04.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
Türkmenistanyň halkara ykdysady hyzmatdaşlygynyň ileri utulýan ugurlarynyň ösüş aýratynlyklary
TÖ 05.00.2138
Ykdysadyýet
13.04.2018
Ylmy barlag işi
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty
Türkmenistanda raýathukuk gatnaşyklarynyň kämilleşdirilmegi
TÖ 04.00.2137
Ýuridiki ylymlary
12.04.2018
Ylmy barlag işi
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti
Antropologiki barlaglar, etnologik we etnografik gözlegler esasynda türkmen halkynyň millet hökmünde kemala geliş taryhyny we medeniýetini öwrenmek
TÖ 01.00.2136
Taryh ylymlary
12.04.2018
Ylmy barlag işi
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti
Hormatly Prezidentimiziň döredijiliginde watançylyk terbiýesiniň pedagogik esaslary
TÖ 14.00.2135
Pedagogika ylymlary
12.04.2018
Ylmy barlag işi
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti
Türkmen edebi dili we sözleýiş medeniýeti
TÖ 02.00.2134
Filologiýa ylymlary
12.04.2018
Ylmy barlag işi
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti
« 5 6 7 8 9 10 11 »