Diabetiki ensefalopatiýanyň toplumlaýyn bejergisiniň aýratynlyklary
TP 16.00.2191 (А)
Medisina ylymlary
07.09.2018
Ylmy barlag işi
TSG we DSMniň S A Niýazow adyndaky Bejerişmaslahat beriş merkezi
Dermana durnukly inçekeselli näsaglaryň oba şertlerinde ýüze çykarylyşynyň we bejergisiniň netijeliligini ýokarlandyrmak
TP 16.00.2191
Medisina ylymlary
07.09.2018
Ylmy barlag işi
TSC we DSMiň Yokanç keselleri merkezleri müdirýetiniň Inçekeselli bejerişönüni alyş merkeziniň ylmykliniki bölümi TDLUniň inçekesel kafedrasy Lebap welaýat inçekesel hassahanasy
Türkmenistanyň durmuşykdysady ösüşini seljermegiň we çaklamagyň ylmyusuly esaslary
TÖ 05.00.2190
Ykdysadyýet
14.08.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Strategik we durnukly ösüş instituty Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş insituty Türkmen döwlet maliýe instituty
Ýaş ahalteke atlaryny iýmitlendirmegiň amatly tehnologiýasyny işläp düzmek
TP 07.00.2189
Weterinariya ylymlary
29.06.2018
Ylmy barlag işi
S.A. Niýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
Oba hojalyk ekinleriň (gowaçanyň we bugdaýyň mysalynda) DNK pasportlaşdyrmagyny amala aşyrmak
TB 27.00.2188
Biotehnologiýa
28.06.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi
2018-2019njy ýyllar üçin Türkmenistanyň gurluşlar gaznasynyň derňewini geçirmek (03GR görnüşli), olara lokal baha bermek we nebitgaza gözleg barlag buraw işleri üçin teklipleri taýýarlamak (şert 844)
TŞ 11.00.2187
Geologiýamineralogiýa ylymlary
26.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
Hazar deňziniň türkmen böleginde Önümi paýlaşmak baradaky ylalaşygyň şertinde işleýän daşary ýurt potratçy kompaniýalarynyň geçiren nebit işlerine degişli geologikgeofiziki maglumatlary ýygnamak we seljermek (2017 ). Uglewodorod serişdeleriniň balans we gelejegi bolan gorlarynyň hereketini öwrenmek ( 6GR we 3GR) (şert 856)
TŞ 11.00.2186
Geologiýamineralogiýa ylymlary
26.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
2018-2019njy ýyllar üçin «Türkmengeologiýa « DK boýunça nebit gaz kondensat we beýleki peýdaly komponenti gorlaryň balansynyň üýtgeýiş hereketiniň ýyllyk hasabatyny (06GR görnüşli) taýýarlamak (şert 843)
TŞ 05.00.2185
Ykdysadyýet
26.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
«Gazlydepe, Balguýy , Demirgazyk Balguýy gaz känleri boýunça gazy taýýarlaýyş ulgamlarynyň tilsimaty taýdan yzygiderli C 5+ ýok material balansyny düzmek (şert 875)
TŞ 05.00.2184
Ykdysadyýet
26.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
«Marygazçykaryş» müdirliginiň Gündogar Tutly we Garaşzyslyk gaz arassalaýjy enjamlar toplumyna tehnologiki reglamenti düzmek(şertnama 874)
TŞ 12.00.2183
Tehniki ylymlary
26.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
« 1 2 3 4 5 6 »