Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2022, №3 we №4MAZMUNY
Weýsow S.K., Hamraýew G.O.,Nikolaýew N.W.
Türkmenistanda çägeli we tozanly tupanlar we olaryň ýaramaz netijelerine garşy göreş çäreleri
Begmyradowa O.,Ýowjanow H.,Garryýewa А.
Ýod-brom önümçiliginiň ýokary minerallaşan akyndy suwlaryndan magniýni çykarmak
Karaýew K.K., Alyýewa G.B.
Yssy klimat şertlerinde iýmitlenme stereotipleriniň zenan bedenine edýän täsiri
Penjiýew А.М.
Garagumda gün energiýa desagalarynyň ulanylyşy
Bazarow A.A., Ostapenko A.Ýu., Agaýewa S.S., Çopanow A.P.
Süýji buýanyň anatomikmorfologik derňewleri
Атаhаnоw G.О., Gurbanmämmedowa G.M., Аkмyradow А.A.
Daglyk Türkmenistanyň ýabany bitýän badamlary
Kepbanow Ýo.A.
Türkmenistanda daşky gurşawyň döwlet monitoringiniň kanuny taýdan düzgünleşdirmegi
GYSGA HABARLAR
Rahmatow Ýu.B., Tursunow I.N., Ulsamow S.H.
Däne ekinleriniň boý alşyna we ösüşine ýerasty suwlaryň temeraturasynyň täsiri
Hudaýarow M.
Türkmenistanyň oba hojalygynyň ösüşiniň tebigy şertleri
Geldiýew H., Nepesow R.
Deňiz we gatlak suwlaryndan ýod almak
Agaýewa L.A., Baýramowa I.A, Komekowa T.
Aşgabat şäherinde ýerleşýän günorta böleginiň inžener-geologiki we seýsmiki şertleri
Ataýew E., Wlasenko G.,Danatarow B.,Mämmetkurbanowa M.
Hazar deňziniň gündogar kenaryndaky fitosenozlaryň emele gelmeginiň biologik we ekologik aýratynlyklary
Nurgeldiýew Ý.
Orta asyr Türkmenistanynyň Jykyrlary– suwy ýokary galdyryjy desgalary
ÖNÜMLÇILIGE KÖMEK
Berdyýew D.
Wermikompostirleme arkaly adaty weşenka kömelekleriniň ulanylan bloklarynyň täzeden peýdalanyşy
Saryýew K.A., Orazberdiewa M.R., Matýakubow A.A.
Gelinkömelekleriň gurak klimat şertlerinde möçberiniň ulalyşy we ösüşi
Arazow Ç., Iskandarow M., Taýew M., Ödeşow T., Hojakowa A.
Türkmenistanda arwana tohumly düýeleriň brusellýoz keseliniň öňüni alyş çäreleri
ÝUBILEÝLER
Rustamow Eldar Аnwerowiç – 70 ýaşady
YLMYŇ ÝITGILERI
Wiktor Abramowiç Duhownyý (1934–2022 ýý.)
2022 ýyl boýunça çap edilen makalalaryň sanawy