Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2018, №1 we №2

  
MAZMUNY 
Darymow W.Ýa., Babaýew A.M., I Nepesow M.A.  
„Altyn Asyr“ türkmen kölüne ýanaşýan ýerleriň landşaft-ekologik şertleri we aýratynlyklary           
Swinsow I.P., Çeredniçenko W.P.  
Kurş çägesow zolagynyň çäge depeleri we olary aýap saklamagyň usullary               
Otarow A.  
Ili derýasynyň gadymy deltasynyň topraklarynda radionuklidleriň fon derejesi        
Grafowa W.A.  
Yssy howada zenanlaryň bedeniniň funksional ýagdaýyna iş şertleriniň edýän täsiri            
Muhamowa G.T., Rozyýewa G.k., Esenowa M.S., Babaýewa Ýu.Ýu.  
Adamyň bedenine yssy klimatyň we akyl zähmetiň bilelikde edýän täsiri     
Kokanow A.A, Spiridonowa N.A.  
Arid klimat şertlerinde medenileşdirilen stewiýanyň mineral düzümi           
Abdylowa S.M., Akmyradow A.A., Rahmanow O.H.  
Köpetdagyň endemik we seýrek bezeg ösümlikleri     
Ýazgulyýew A., Ostapenko A.Ýu., Mamedowa N.A.  
Gowaçanyň kserofilligi: öýjük-dokuma derejesi         
Sopyýew Ö., Amanow A.  
Sarygamyş kölüniň we Aral deňiziniň ornitofaunalarynyň meňzeşligi           
 
GYSGA HABARLAR 
Rejepow S. А.  
Üňüzaňyrsy Garagumyň çägeleriniň fitomeliorasiýasy           
Sähetgeldiýew S.  
Sumbar jülgesiniň topraklarynyň esasy tipleriniň suw-fiziki häsiýetleri         
Duhownyý W.A.  
Liwiýa çölündäki täsin suw geçirijisi   
Zwerew N.Ý.  
Türkmenistanda we Gazagystanda hakyky pissäniň we adaty badamyň ösüş dinami kasy    
Şammakow S., Gökbatyrowa O., Bagşyewa M.  
Türkmenistanda garagaýçagyň häzirki ýagdaýy we ony gorap saklamak meseleleri              
Rustamow E.A., Saparmyradow j., Agryzkow Ýe. Türkmenistanda  
Amyderýa sugunynyň häzirki ýagdaýy we ony täze ýerlere ýaýratmagyň mümkinçilikleri   
ARAL WE ONUŇ MESELELERI 
Bekniýaz B.K., Budnikowa T.I. Alimbetowa Z.J.  
Aral deňziniň basseýniniň çäklerinde ýaýran ekologik meseleler       
Koşekow R.M., Asamatdinow T.  
Aralýaka sebitiniň ekologik meseleleri            
 
ÖNÜMÇILIGE KÖMEK 
Lurýewa I.I., Baýramowa I.A.  
Ýerasty suwly ýataklaryň modelirleme esaslaryny döretmek             
Kakaýew Ý.E.  
Türkmenistandagazýataklarynyrejelipeýdalanmagyňusullary              
Myratberdiýew Ý.  
Gurluşyk karýerleriniň rekultiwasiýasy            

ÝAŞ TOÝ 
Muhammet Hudaýberdiýewiç Durikow - 60 ýaşady             
 
YLMYŇ TARYHY 
Anwer keýuşewiç Rustamow (doglan gününiň-100 ýyllygyna)