Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2016, №1 we №2
MAZMUNY
Babaýew A.M., Darymow W.Ya., Iwahow B.M. 
Türkmenistanyň Hazar deňiz ýakasynyň demirga zyk böleginiň landşaft - ekologik häsiýetnamasy
Aleksanýan S.N. 
Çeleken ýarymadasynda tozanyň howanyň hiline täsiri
Muhamowa G.T., Rozyýewa G.K., Esenowa M.S., Babaýewa Ýu. Ýu., Aşirowa M. Ýo. 
Adamyň bedenine yssy klimatyň we fiziki zähmetiň bilelikde edýän täsiri
Akmyradow A.A., Gurbanmämmedowa G.M. 
Türkmenistanyň orhideýalarynyň bioekologik häsiýetnamasy
Tažetdinowa D.M. 
Üstýurduň käbir ösümlikleriniň himiki düzmi 
Rahmanowa O. 
Türkmenistanyň ösümlik örtüginde paporotnikleriň ähmiýeti 
Suprunenko N.Ý., Sýomina I.F. 
Türkmenistanda hulpa urugynyň introduksiýasy 
Sakçiew A. 
Köpetdag etegi düzlüginiň psammofit ösümlikleriniň nematodlary 
Babaýew A.G. 
XX asyrda Garagumda geçirilen möhüm geografik barlaglar 
Rustamow E.A., Saparmyradow J.S. 
Türkmenistanyň ekoulgamlarynyň ähmiýeti hakynda 
GYSGA HABARLAR
Arnageldiýew A., Pirnyýazow D. 
Türkmenistanyň ýel atlasy
Toktasynow J. N. 
Gazagystanda ekologik ýagdaýy durnuklaşdyrmakda tokaýlaryň we gök baglaryň ähmiýeti 
Ataýew E.A., Wekilowa Ýa.R. 
Türkmenistanyň florasynyň seýrek görnüşleriniň Botanika bagyndaky introduksiýasy
Mirzoýans S.N. 
Muguthor fitonematodlarya garşy göreşmegiň biologik usullary
Şammakow S.M., Gökbatyrowa O.A. 
Zemzen we kepjebaş Türkmenistanyň gyzyl kitabyndan çyk aryldy
Sopyýew Ö.S. 
“Altyn asyr” türkmen kölüniň Garagumyň biodürlüligine täsiri
Jumalyýew Ýa. J. 
Türkmenistanyň täze goraghanasy

ARAL wE ONUŇ MESELELERI
Esenow P., Aganow S.Ý., Buzrukow J.J. 
Aral deňziniň basseýninde zeýakaba-zeýkeş suwlaryny dolandyrmak
Kipşakbaýew N. 
Suw gorlarynyň rejeli peýdalanmak we goramak
Nasrulin A.B. , Çembarisow E.I. , Şaazizow F.Ş., Lesnik T.ýu. 
Amyderýanyň aşaky akymynyň suw baýlyklaryndan rejeli peýdalanmagyň tejribesi 
Karlyhanow T.K., Ýahiýaýewa K.K. 
Syrderýanyň deltasyndaky Kamystybas köllük ulgamy

BIBLIOGRAFIÝA
Rustamow E. 
Russiýanyň «Keselleriň tebigy ojaklary» atly lukmançylyk - geografik atlasy

SENE ÝAZGYSY
Rustamow E. Tebigaty goramagyň halkara bileleşiginiň (TGHB/IUCN) gurultaýy (forumy)

YLMYŇ ÝITGILERI
Arnageldiýew Aşyrgeldi (1945-1915ýý.)