Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2015, №3 we №4
MAZMUNY
Arnageldiýew A. 
Çägeli çölleriň ulgam releýfiniň döremegi we kemala gelmegi 
Mämmedow B.G., Orlowskaýa L.G., Bekiýewa G.S. 
Türkmenistandaky gurakçylyk 
Şermatow Ýe, Paluanow D.T., Ýakubowa H.M. 
Amyderýanyň akymynyň göwrüminiň dinamiki modeli
Baýramowa I.A. 
Türkmenistanyň ýerasty suwlaryň toparlara bölunişiniň aýratynlyklary 
Manaýenkow A.S. 
Gurak ýerleriň tokaý ösdüriş mümkinçiligi 
Atdaýew S., Akmämmedow B. 
Biologik gorag meýdançasynyň topragynyň duzlulyk düzümi we hili 
Mamedow E.Ýu., Durikow M.H
Merkezi Garagumuň öri meýdanlarynyň zaýalanmak hadysalaryna baha bermek we gözegçilik etmek      
Akmyradow A. 
Bathyzyň efemeroidleriniň kökleriniň morfologo-anatomiki aýratynlyklary 
Rahmanowa O.Ýa. 
Ýura döwründe Türkmenistanyň paleoflorasy 
Şapowalow T.W. 
“Altyn asyr” Türkmen kölüniň zolaklarynda gemrijileri ýok etmek (deratizasiýa) çäreleriniň aýratynlyklary
Pençukowskaýa T.I. 
Biologikizyýan ýetiriş ýagdaýynda gemrijileriň özlerini alyp barşynda ata-enelik häsiýetleri 
Atajanow Ýa.B.
 Demirgazyk Türkmenistanyň laçynşekillileri barada täze maglumatlar

GYSGA HABARLAR
Ataýewa G.Ç. 
Garabil belentliginiň demirgazyk eňňediniň ýerasty suwlarynyň duzlulygy himiki düzümi 
Meňliýew Ş. 
Köýtendagda Arnabyň täze tapylan ýeri 
Butnik A.A., Dusçanowa G.M. 
Glimakortera Botsch. Urugynyň birýyllyk otjumak ösümlikleriniň ontogenezi - bütin ömründaki hususy ösüşi
Ibragimow A.S. 
Çägeli çölde ýorunjanyň kök ulgamyna dökünleriň täsiri 
Şammakow S., Bagşyýewa M. 
Bereketli Garagum” döwlet tebigy goraghanasynyň süýrenijileri 
Gabrilýans G.Ýe. 
Garagum - garaköl tohumynyň watany

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK
Babaýew A.G., Çaryýew A.Ç. 
Türkmenistanyň oazis ýakasy çägelerini oba hojalyk taýdan özleşdirmegiň tejribesi
Nowruzhanow А. 
Zeýakaba-zeýkeş suwlaryny agyz suwuny almak üçin duzsuzlandyrmagyň tehnologiýasy 
Daňatarow A., Aşyrow S. , Muhammetmyradow K., Hudaýberdiýew P., Şammedow M. 
Çöl şertlerinde topragy goramak üçin täze konstruktiw tehnologiki çözgütler 

YLMYŇ ÝITGILERI
Amannyýazow Gurban Nepesowiç (1932 - 2015 ýý.) 
Hudaýýarow Meret (1942 - 2015 ýý.) 
“Çölleri özleşdirmegiň meseleleri“ žurnalynda 2015-nji ýylda çap edilen makalalaryň görkezgiji