Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2015, №1 we №2
MAZMUNY
Aleksanýan S.N., Lawrowa R.W., Gaýnulina T.E. 
Hazar şäheriniň (Çeleken ýarymadasy) deňiz ýaka zolagyndaky deňiz suwlaryna baha bermek
Orlowskiý N. S., Mämmedow B. K., Orlowkaýa L. G., Nurberdiýew N. K. 
Türkmenistanda tozanly tupanlaryň döremeginiň sinoptiki sebäpleri 
Saliýew A.S., Fedorko W.N. 
Orta Aziýanyň oazisleriniň tebigy-hojalyk ulgamlary 
Ražabow F.T. 
Garşy sährasynda hojalyklaryň territorial guralyşy
Durdyýew H. D. 
Türkmenistanyň geologik kartalary 
Zwerew N.Ýe., Atahanow G.O. 
Gurak (arid) öri meýdanlaryny gowulandyrmak üçin durnukly ösümlik toplumlarynyň (agrofitosenozlaryň) döredilmegi 
Ýazgulyýew A., Ostapenko A.Ýu. , Mamedowa N.A. 
Gowaçanyň ir ösüş tapgyrynda onuň ýylylyga çydamlylygyna baha berilmegi 
Ataýew E.A. 
Köpetdagyň tragakant astragallarynyň fitosenologiýasy
Mamedow E.Ýu. 
Merkezi Köpetdagyň ösümlik görnüşleriniň düzümine tokaý ösümliklerini ekmegiň edýan täsiri
Rahmanow O.H. 
Merkezi Köpetdagyň käbir seýrek ösümlikleriniň täze ösýän ýerleri
Şammakow S. M. , Gökbatyrowa O. A. , Aganyýazowa G. Ýa. 
Türkmenistanyň tutýan meýdanyny gerpeto-geografik raýonlara bölmek
Kepbanow Ýo. A. 
Türkmenistanyň aýratyn goralýan tebigy ýerleri ulanmak we goramak barada hukuk taraplary 

ARAL WE ONUŇ MESELELERI
Babaýew A.G. 
Aral deňziniň basseýninde süýşýän çägeleri durnuklaşdyrmagyň tejribesi 

GYSGA HABARLAR
Ataýew H. 
Tejen-Murgap derýa aralygynda çäge çökündileriň sowruluş hadysasy
Sahatowa M. 
Uly Balkanyň endemiki we seýrek ösümlik görnüşleri 
Kuraýewa E.D., Kuroşina Ýe.A. 
Aşgabat şäheriniň şertlerinde intraduksirlenen sukkulent ösümlikler
Şestopal A.A., Meňliýew Ş. 
Türkmenistanda täze tapylan garabaş ýylany 
Kuznetsow W.I. 
Günbatar Köpetdagda eýran sugunynyň şahynyň tapylandygy barada 

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK
Ýowjanow H. , Atamanow B. Ýa. 
Zeýkeş şor suwlaryny ýodbrom önümçiliginiň hlorkalsili galyndy şerebeleri bilen arassalamak 
Lurýewa I.I. 
Kükürtli wodorody saklaýan tebigy gazly känleri işläp geçmek hakynda 

YLMYŇ ÝITGILERI
Nepesow Muhammet Ataýewiç (1954-2015)