Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2014, №1 we №2

MAZMUNY
Babaýew A.M. 
Garagum çölüniň häzirki geoekologik ýagdaýyny kesgitlemekde aralyk usullaryny ulanmak
Nurgeldiýewa G., hüwjerow B., Nurgeldiýew N. 
Aşgabat şäheriniň ýerasty suwlarynyň kadasynyň üýtgeýşi 
Atamanow B.Ýa. 
Zeýakaba-zeýkeş suwlaryny arassalamak we gaýtadan ulanmak
Hamroýewa G., Rabbimow A., Mukimow T., Toderiç k.N. 
Karnabçölde Atriplex canescens-iň agrobiologik aýratynlyklary 
Amanow A. 
Demirgazyk Türkmenistanda gazşekillileriň (Anseriformes) häzirki ýagdaýy
Rejepow D.Ç., Marinina L.S. 
Garabilde süýdemdirijileriň faunasy we gemrijileriň sany
Çhikwadze w.M., Mazanayewa L.F., Şammakow S.M. 
Dagystanyň guryýer pyşbagalary

GYSGA HABARLAR
Orazmuhammedowa M. 
Köpetdag etegi düzlügiň landşaft aýratynlyklary
Rejepow M. 
Garagumda Ýasga ýerasty süýji suw linzasynyň emele gelşi barada ýene-de bir çaklama 
Mämmedowa G. M. 
Türkmenistanyň orhideýalary
Kokanowa E.O. 
Türkmenistanda klimatyň üýtgeýän şertlerinde marokko çekirtgesiniň çeýe iýmit strategiýasy 
Mirzoýans S.N.
Günorta çiş döredýän gurçugy-nematodasy Türkmenistanda

ARAL WE ONUŇ MESELELERI
Hudaýberganowa R.T. 
Garagalpagystanyň çöl meýdanlarynyň tebigy baýlyklary

ÖNÜMÇILIGE kÖMEk
Garaýew G., Grafowa w.A., Nazarow Ç.M. 
Yssy klimatda çaga bedeniniň uýgunlaşma mümkinçilikleri
Wan Şo 
“Kuzupçi modeli” - çöli şowly özleşdirmegiň mysaly

YLMYŇ TARYHYNDAN
Hojagulyýewa B.A. 
Garagumuň ylmy taýdan barlanylyşynyň taryhyndan 

ÝAŞ TOÝ
Agajan Geldiýewiç Babaýew - 85 ýaşady
kadyr Rejepbaýew - 80 ýaşady
Amanglyç Babaýew - 75 ýaşady
Gurbangeldi Gurbanmyradow - 75 ýaşady
Muhammet Nepesow - 60 ýaşady

YLMYŇ ÝITGILERI
Rüstemow Inklab Gawuşewiç (1929-2013 ýý.)
Nurberdiýew Muhammetguly (1937-2013 ýý.)