Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2013, №3 we №4
MAZMUNY
Arnageldiýew A., Mämmedow B. G. 
Merkezi Aziýanyň çöllüklerinde eol hadysalaryny çak- lamak barada
Aleksaýan S. N. 
Çeleken ýarym adasynda topraklarda geoekologiýa moni-toringiniň netijeleri
Babaýew A. G., Çiçagow W. P. 
Çölleşmek: häzirki zaman ýagdaýy
Rejepow M. 
Ýerasty süýji suwlaryň gelip çykyşyny fotosuratlary deşifrirlemek esasynda ýüze çykarmak
Baýramowa I. A. 
Garagum çölündäki Ýasga linzasynyň ýerasty süýji suwlary
Hojamuhammedowa Ç. B., Ýowjanow H. 
Türkmenistanyň ýeňil senagat kärhanalarynyň akyndy suwlaryny arassalamak
Zwerew N. Ýe. 
Merkezi Garagumdaky guýularyň töweregindäki ösümlikler
Akmyradow A. 
Köýtendagyň dermanlyk ösümlikleri
Ataýew E. A., Orazow H. N., Ataýewa A. N. 
Gündogar Köpetdagyň dag öňündäki düzlükleriniň ösümlik örtüginiň fitoindikasiýasy 
Şapowalow T. W., Pawlenko A. W. 
«Altyn asyr» Türkmen kölüniň töwereginde boz syçanyň büreleriniň faunasy we sanynyň üýtgeýşi

GYSGA HABARLAR
Çembarisow E. I., Nasrulin A. B., Lesnik T. Ýu., Çembarisow T. E. 
Amyderýanyň suw ýyg- naýan meýdanyndaky derýa suwlarynyň minerallaşmagy we himiki düzümi
Esenowa H. Ýo., iBabaýew T. MJ. Allalyýew B. B. 
Gök agaçlar we olaryň Türkmenistanyň ekologik abadançylygyndaky orny
Şestopal А. А.. Akgaýew Ýa. J. 
Türkmenistanda owgan litorinhi ýylanynyň täze tapylan ýerleri
Pençukowskaýa T. I. 
Gemirijiler toparlarynyň sosial gurluşy, olaryň täzelik elementlerine bolan gaýtargysy (reaksiýasy)

ARAL WE ONUŇ MESELELERI
Aşyrbekow U. 
Aral deňziniň guran düýbünde tokaý ýetişdirmeginiň tejribesi 

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK
Gurbanow Ö. R.. Weýsow S. K.. Akyniýazow A. D.. Radusnowa O. W. 
Türkmenistanda we Gazagystanda süýşýän çägeleri berkitmek we tokaýlaşdyrmak
Nazarow Ç. M., Karayew K., Grafowa W. A., Junelow A. B., Jorayewa G. R. 
Yssy howa şertlerinde çagalarda periferiýa ganynyň gemoglobin derejesi
Daňatarow A., Aşyrow S., Muhammetmyradow K., Şammedow M., Rüstemow S. 
Gurak sebitde suwarymly ýerleri gurplandyrmagyň täze usuly
Hudaýýarow M. 
Demirgazyk Türkmenistanyň suwarymly ýerlerini tygşytly ulanmak
Žarkow W. W. 
Suwy arassalamak üçin täze siňdiriji

SENE ÝAZGYSY
Merkezi Aziýanyň we Ýewropa Bileleşiginiň suwçularynyň arasynda pikir alyşlyk (Portugaliýa we Ispaniýa öwrediji syýahat)

ÝAŞ TOÝ
Sähet Myradowiç Şammakow - 80ýaşady

YLYMYŇ ÝATLAMALARY
Abid Sadykowiç Sadykow (doglan gününüň 100 - ýyllygyna)

YLYMYŇ ÝITGISI
Ataýew Kakabaý Ataýewiç (1947-2013 ýý.)
“Çölleri özleşdirmegiň meseleleri“ žurnalynda 2013-nji ýylda çap edilen makalalaryň görkezgiji