Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №5, 2021

MAZMUNY

M. Amanowa.
Häzirki zaman halkara syýasatynda Bitaraplyk ýörelgesiniň ähmiýeti

S. Seýidow, A. Goýunlyýewa.
Türkmen halkynyň halkara gatnaşyklar ýörelgeleriniň taryhy çeşmelerde şöhlelendirilişi

B. Annagurbanowa.
Awtoulag hyzmatlarynyň netijeliligine we hiline baha bermek

A. Gurbanweliýewa.
Pd-n-GaAs üst-päsgelçilikli gurluşlary almak we olaryň fotoelektrik häsiýetlerini derňemek

M. Annaberdiýewa.
Monokristal GaP esasyndaky Au-n-GaP şottki diodynyň elektrik we fotoelektrik häsiýetleri

D. Elýasow, S. Izimow, N. Niýazmyradow.
Körpeje gaznebitkondensatly käniniň geologiki aýratynlyklary bilen suwlulanma şertleriniň arasyndaky baglanyşygyň seljermesi

S. Esedulaýew.
Suwda ýüzýän känleriň ahyrky gaz berijilik koeffisiýentini çaklamak

M. Hudaýberdiýew.
“Altyn asyr” Türkmen kölüniň suwuny obasenagat toplumynda peýdalanmagyň tehnologiýasy

M. Atabaýew, Ç. Kulyýew.
Amyderýanyň orta akymynyň suwunyň mineral düzüminiň üýtgeýşi

G. Mawyýew, L. Atamalowa, G. Hudaýberdýewa.
Türkmenistanda kükürdi senagat pudaklarynda ulanmaklygyň amatly ugurlaryny derňemek

P. Hydyrow.
Agrobiosenozlardaky çanakly sakyrtgalaryň deňeşdirme barlagynyň netijeleri

S. Aşyrow.
Innowasion agromelioratiw maşynlarda nazary modelirleme

N. Myratnazarowa, M. Annaberdiýewa, N. Orakaýewa, J. Hudaýberenow, А. Geldiýew.
Gök iriň ýokançly ýaralaryň dinamikasynda sitogrammalaryň ähmiýeti

A. Öwezow, O. Borodina, A. Çaryýewa.
Türkmenistanyň Aralýaka sebitlerinde suwuň fiziki-himiki, bakteriologiki we radiologiki görkezijilerine yzygiderli gözegçilik

M. Berdimyradowa, M. Jumaýew, G. Polatowa, S. Hajyýew, Ç. Batyrow, B. Agaýewa.
Süýt mäzleriniň howply täze döremeleriniň HER-2 pozitiw ötüşen görnüşleriniň target bejergisi

G. Hanowa.
Erkin göreş bilen meşgullanýan türgenleriň käbir ýürek-damar ulgamynyň görkezijileriniň durnuklylygy

B. Täşliýewa, A. Nyýazlyýewa.
Internet çeşmeler ýokary okuw mekdebinde daşary ýurt dilini okatmagyň serişdesi hökmünde

O. Goçowa.
Sanly tehnologiýa türkmen dil biliminde

S. Atdaýew.
Türkmen yzçylary

K. Amanmyradow.
Baýram hanyň türkmen-hindi medeni gatnaşyklarynyň taryhyndaky orny

O. Orazow, M. Bekjäýewa.
Misserian keramikasynyň himiki barlagy

R. Geldiýew.
“Hüwdi” sözüniň gelip çykyşy

G. Ýazmämmedowa.
Aşyr Kulyýewiň we Ýuliý Meýtusyň “Abadan” operasynyň sazynyň milli aýratynlyklary