Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №1, 2022

MAZMUNY

R. Hojamyradowa.
Hormatly Prezidentimiziň eserlerinde Gündogaryň meşhur alymlarynyň ylmy döredijilik mirasy hakynda

Ş. Bekçiýewa.
Adam hukuklary ulgamynda ekologiýa hukugynyň orny

A. Saparow.
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň ählumumy ösüşi we abadançylygy üpjün etmekdäki ornunyň ykrarnamasy

A. Jumagulyýew.
Türkmenistanyň “ýaşyl energetikany” ösdürmek boýunça halkara hyzmatdaşlygy

R. Esedulaýew, B. Mämmedow, G. Garaýew.
Ultrases tolkunlarynyň nebiti we gazy çykarmakdaky, taýýarlamakdaky ähmiýetiniň häzirki zaman meseleleri

M. Meredow, Ş. Halbaýew, O. Haýdarowa.
Pd-InP ýarymgeçirijili diod gurluşlarynyň elektrik we fotoelektrik häsiýetlerine wodorodyň täsiri

A. Ökdirow, Ş. Mahmydowa.
Elektrik ulgamlaryny hasaplamagyň usullaryny saýlap seçmek we önümçilikde ornaşdyrmak

G. Agajanow, D. Atadurdyýew.
C5-C7 izoalkanlaryň termik krekinginiň mehanizmleriniň esasynda etileniň we propileniň çykyşlaryny hasaplamak

A. Garajaýew, S. Bekgenow.
Maýyşgak gapdaky relaksirlenýän ideal suwuklygyň kiçi yrgyldylary baradaky mesele

A. Aşirow.
Turbadaky ideal gysylýan suwuklygyň aýlanma hereketiniň meseleleri

D. Gadamow, A. Aýdogdyýew, A. Saparowa.
Bazalt süýümi we onuň esasynda alynýan kompozit materiallar

A. Saparmyradow, B. Jumaýew.
Potensial çukurda kwant prosesini optimal dolandyrmagyň matematiki modeli

H. Soltanow, P. Gurbanow.
Kirşiň deňlemesi üçin käbir lokal däl meseleler

A. Akyýewa, M. Meredow.
Gowaçanyň G. hirsutum görnüşiniň sortlarynyň gibridlerinde ýapragyň alamatlarynyň nesle geçijiligi

S. Nuryýew, A. Akmyradow, O. Ballyýewa.
“Altyn kölüň” suwunyň fiziki-himiki häsiýetleri we kenarýaka ösümlikleriniň biodürlüligi

T. Saryýewa, Ç. Toýmyradowa, M. Annanurowa, M. Ilamanow, M. Annaýew.
Çagalarda iýmit siňdiriş ýollarynyň kesellerinde käbir makronutriýentleriň çalşygynyň aýratynlyklary

T. Ahmedowa, B. Orazmyradowa, G. Garamanowa, M. Kalaýewa.
Ösmedik göwrelilikde folat tapgyrlygynyň genleriniň polimorfizminiň barlaglary

B. Mämmedowa, J. Allaberdiýewa.
Türkmenleriň Garagoýunly we Akgoýunly döwletlerinde balykçylyk

O. Adykowa.
Sarahs oazisiniň daşdan ýasalan tapyndylary

G. Gündogdyýewa.
Türkmen we pars nakyllarynda bedewiň waspy

J. Babaýewa.
Iňlis dili sapaklarynda terjimäni öwretmegiň usullary

B. Jepbarowa.
“Gözenek” adalgasynyň manysy hakynda

B. Hajymämmedow.
Andalyp haýsy yşkyň bilbili?!

G. Ataýewa.
Türkmen sungatynda kino sazy žanrynyň döreýiş we ösüş taryhyny öwrenmegiň meseleleri