YLMY-KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNAL, №3, 2018

MAZMUNY

GARAŞSYZ,HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ MEKDEP OKUWÇYLARYNA, TALYP ÝAŞLARYNA, MUGALLYMLARYNA WE BILIM IŞGÄRLERINE

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ «AMUL – HAZAR 2018» HALKARA AWTORALLI ÝARYŞYNYŇ AÇYLYŞ DABARASYNDA EDEN ÇYKYŞY (Türkmenabat şäheri, 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabry)

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

A. BERDIÝEW, G. ÝAGŞYMYRADOW (Türkmenistan)
ŞÄHRYSLAM – BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ UGRUNDAKY ŞÄHER

G. GELENOWA (Türkmenistan)
TÜRKMENLERIŇ RUHY DÜNÝÄSINDE KERAMATLY SUWUŇ SARPASY

B. ATANYÝAZOW (Türkmenistan)
EL GUŞ AWÇYLYGY – TÜRKMENIŇ MILLI MIRASYDYR

BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ UGRY BOÝUNÇA GEÇIRILEN AWTOMOBIL ÝARYŞY ÖZÜNIŇ BAŞ MAKSADYNA ÝETDI

GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ JEMGYÝETÇILIK, YLMY WE MEDENI DURMUŞYNYŇ WAKALARYNA SYN (iýul-sentýabr)