YLMY-KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNAL, №2, 2022

MAZMUNY

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ATŞYNASLARYNA, BEDEW JAN KÖÝERLERINE WE MÄHRIBAN HALKYMA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

ÇEPER ELLI HALYÇYLARYMYZA, ÝURDUMYZYŇ ÄHLI HALKYNA, TÜRKMEN HALYŞYNASLARYNYŇ BÜTINDÜNÝÄ JEMGYÝETINIŇ XXII MEJLISINE HEM-DE TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA TOPLUMYNYŇ SERGISINE GATNAŞYJYLARA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ YLMY JEMGYÝETÇILIGINE HEM-DE «BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE YLYM, TEHNIKA WE INNOWASION TEHNOLOGIÝALAR» ATLY HALKARA YLMY MASLAHATYNA GATNAŞYJYLARA

MARY WELAÝATYNDA GEÇIRILÝÄN MEDENIÝET HEPDELIGINE GATNAŞYJYLARA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

HALIL İBRAHIM ŞAHİN (Türkiýe)
«GÖROGLY» EPOSYNYŇ TÜRKMEN NUSGASYNYŇ TÜRKIÝEDE ÖWRENILIŞI

A. BERDIÝEW, D. PIRGULYÝEW (Türkmenistan)
BÄHERDEN ETRABYNDAKY GÖKDEPE GALASY

T. HOJANYÝAZOW, N. AMANLYÝEW (Türkmenistan)
MERWIŇZIK GEÇILIGI

A. BABAÝEW (Türkmenistan)
ABYWERDIŇ SFEROKONUS GÖRNÜŞLI KERAMIKI GAPLARY

GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ JEMGYÝETÇILIK, YLMY WE MEDENI DURMUŞYNYŇ WAKALARYNA SYN
(aprel-iýun)