YLMY-KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNAL, №2, 2019

MAZMUNY

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ATŞYNASLARYNA, BEDEW JAN KÖÝERLERINE WE MÄHRIBAN HALKYMA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ YLMY JEMGYÝETÇILIGINE HEM-DE «BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE YLYM, TEHNIKA WE INNOWASION TEHNOLOGIÝALAR» ATLY HALKARA YLMY MASLAHATYNA GATNAŞYJYLARA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ÄHLI HALKYNA

S. ÄRNAZAROW (Türkmenistan)
ORTA ASYRLARYŇ BEÝIK TÜRKMEN ŞAHYRY HAPYZ HOREZMI

Ý. NURGELDIÝEW (Türkmenistan)
BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ UGRUNDAKY ORTA ASYR TÜRKMEN ŞÄHERLERINIŇ GIDROTEHNIKI GORANYŞ DESGALARY

S. SAGLAM (Türkiýe Respublikasy)
«ATEBETÜL HAKAÝYK» WE «WAGZY AZAT» ESERLERİNİŇ TERBİÝEÇİLİK ÄHMİÝETİ

А. АTAGARRYÝEW (Türkmenistan)
TÜRKMENISTANDA ORTA ASYRLARDA AÝNA ÖNÜMÇILIGI (IX – XIII asyryň başy

GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ JEMGYÝETÇILIK, YLMY WE MEDENI DURMUŞYNYŇ WAKALARYNA SYN
(aprel-iýun)