YLMY-KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNAL, №2, 2018

MAZMUNY

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ YLMY JEMGYÝETÇILIGINE HEM-DE «BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE YLYM, TEHNIKA WE INNOWASION TEHNOLOGIÝALAR» ATLY HALKARA YLMY MASLAHATYNA GATNAŞYJYLARA

E. ÇARYÝEWA (Türkmenistan)
LUTFYNYŇ DÖREDIJILIGI TÜRKMEN DILINIŇ GYMMATLY ÇEŞMESIDIR

A. IHSANOW (Russiýa Federasiýasy)
A. N. SAMOÝLOWIÇIŇ SANKT PETERBURGYŇ ARHIWLERINDÄKI MATERIALLARYNYŇ TÜRKMENIŇ TARYHYNY WE ETNOGRAFIÝASYNY ÖWRENMEKDÄKI ÄHMIÝETI

G. HANGELDIÝEWA (Türkmenistan)
KÜŞTDEPDINIŇ MILLI TANS HÖKMÜNDE KEMALA GELMEGINIŇ GÖZBAŞLARY

S. SAGLAM (Türkiýe Respublikasy)
MAGTYMGULYNYŇ ŞYGRYÝET DÜNÝÄSINDE «TOPRAK» DÜŞÜNJESI

GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ JEMGYÝETÇILIK, YLMY WE MEDENI DURMUŞYNYŇ WAKALARYNA SYN
(aprel-iýun)