YLMY-KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNAL, №1, 2021

MAZMUNY

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ TÜRKMEN HALKYNA TÄZE ÝYL GUTLAGY

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ENELERINE, GELIN-GYZLARYNA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

JULIO BENDEZU-SARMIENTO (Fransiýa)
TÜRKMENISTANDA WE AZIÝANYŇ BEÝLEKI SEBITLERINDE ATY ELDEKILEŞDIRMEGIŇ TARYHY (Miladydan öňki III müňýyllygyň ahyry – II müň ýyllygyň başlary)

H. DURDYÝEW (Türkmenistan)
TÜRKMEN DILINIŇ ÖWRENILIŞ TARYHYNDAN

O. EKÄÝEW (Türkmenistan)
NOWRUZ – TEBIGATYŇ, DOST DOGANLYGYŇ BAÝRAMY

Ý. ORAZGYLYJOW (Türkmenistan)
BEÝIK ÝÜPEK ÝOLY: TARYH WE HÄZIRKI DÖWÜR

O. GOÇOWA (Türkmenistan)
ABU ALY IBN SINANYŇ DIL HAKYNDAKY YLMY GARAÝYŞLARY

A. PETROSÝAN (Ermenistan)
ŞYGRYÝET SERHETSIZDIR

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ JEMGYÝETÇILIK, YLMY WE MEDENI DURMUŞYNYŇ WAKALARYNA SYN
(ýanwar-mart)