Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2022, №1 we №2
MAZMUNY
Durikow M.H., Nepesow M.D.
Türkmenistanda ýerleriň zaýalanmagyna garşy göreş
Öwezberdiýewa A.
Klimatyň üýtgemegine uýgunlaşmagyň meýilnamalaryna oba we suw hojalygynyň meselelerini ornaşdyrylmagy
Ýowjanow H., Garryýewa A., Begmyradowa O.
Ýerasty minerallaşan suwlary toplumlaýyn ulanmagyň geljegi
Geldiýew H., Nepesow R.
Hapa gatlak suwlaryny arassalamagyň galyndysyz tehnologiýasy
Penjiýew А.М., Nazarow S.G.
Garagumdaky gün elektrik stansiýasynyň işleýşine ýelden düşýän güýjüň täsiri
Muradow Ç.M., Petrowa N.W.,Golinskiý G.L.,Rahimow A.R.,Bezmenowa L.W., Karsewa L.A.,Esenow E.M.
Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň çägini seýsmik taýdan jikme-jik etraplaşdyrmak
Saryýew K., Orazberdiewa M., Matýakubow A.
Türkmenistanda Chlorella vulgaris ştam IFR №C-111suwotuny ösdürip ýetişdirmegiň aýratynlyklary
Gurbanmämmedowa G.M.,Atahanow G.O.,Ýusupow G.Ýu.
Günorta-Günbatar Kopetdagyň ýabany ösýän miweli ösümlikleri
Akmyradow A.A., Gadamow D.G., Berdiýew B.R.
Merkezi Köpetdagyň käbir ýowşanlarynyň dermanlyk çig mal baýlyklary
Hydyrow P.R.
Köýtendagyň çanakly sakyrtgalary
Nurgeldiýew Ý.
Orta asyr Türkmenistanyň gidrotehniki desgalaryň ulanylyşy
GYSGA HABARLAR
Rejepow S.A.
Türkmen derýasynyň zolagyndaky çägeleriň suw-fi ziki we himiki häsiýetleri
Buşmakin A.G.
Çelekeniň ýyly suwlarynyň metallylyk mümkinçiligi
Agaýewa L.A.,Baýramowa I.A.
Tehnogenez sebäpli Daşoguz welaýatynyň çäklerinde sebitleýin üytgeşmeler
Durdyýew B.,Arzýamowa O.,Kerimowa A.
Şorlaşan topraklaryň fitomelioratiw ekin dolanyşygy
Agaýewa S.S.
Türkmenistanyň fl orasynyň käbir görnüşleriniň täze tapylan ýerleri
Lollekowa M.O.
Tűrkmenistanda tuduň zyýanly mör-möjeklerini we olaryň entomofaglaryny öwrenmegiň ýagdaýy we geljegi
Haýdarow К.М.
Ulgamlyinsektisidleriň gurak şertlerde ulanyşy
Mirzoýans S.N.
Sistodöredýän Ephippiodera turcomanica nematodasynyň trofi ki aragatnaşyklary
ÖNÜMLÇILIGE KÖMEK
Orazgulyýew D.G.
Gurak zolagyň şertlerinde ýerasty polat turbageçirijileriň poslamasy
ÝUBILEÝLER
Pirli Aždarowiç Kepbanow – 60 ýaşady