Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2021, №1 we №2MAZMUNY
Weýsow S.К.,Hamraýew G.O.
Garagumyň süýşýän we bajaklanan eol relýefinde sowrulma-toplanma hadysalary
Kurtowezow G.,Kurtowezow B.
Oba hojalyk ekinleriniň suwarylmagynda toprak çyglylygynyň indikatorynyň peýdalanylmagy
Durdyýew B.
Şorlaşan agrolandşaftlaryň ekologizasiýasy
Buşmakin А.G.
Günbatar Türkmenistanyň magdan baýlyklary
Şestopal А.А.,Gökbatyrowa О.А.
“Bereketli Garagum” Döwlet tebigy goraghanasynyň gerpetofaunasy
Hydyrow P.R.
Günorta-Gündogar Garagumuň çanakly sakyrtgalary
Kepbanow Ýо.A.
Türkmenistanda ekologiýa tölegleriniň hukuk kepili
Nigarow A.
Türkmenistanyň tebigatynyň geologik ýadygärlikleri
GYSGA HABARLAR
Nepesow M.A.
Klimat üýtgemeginiň şertlerinde Türkmenistanyň suw baýlyklarynyň ulanylmagynyň dolandyrmagynyň geljegi
Myradow Ç.O.
“Ýaşyl ykdysadyýet” çölleşmäge garşy göreşde
Baýramowa I.A., Agaýewa L.A., Esenow E.М.
Türkmenistanyň mele topraklarynyň çöküjilik we seýsmiki aýratynlyklary
Agaýewa С.С.
Çylşyrymly güllüler maşgalasynyň käbir görnüşleriniň ýaşaýyş şekilleri
Nurgeldiýew Ýa.
Gadymy we orta asyr Horezminiň suwaryş ulgamynyň taryhyndan
Каrryýewa Ş.B.
Genetiki baýlyklar haryndaky Nagoýa teswirnamasy
ARAL WE ONUŇ MESELELERI
Babaýew А.G., Duhownyý W.А.
Aral deňziniň basseýninde süýji suwlaryň gorlary
ÖNÜMLÇILIGE KÖMEK
Оrazgulyýew D.G., Lurýewa I.I.
Çöllük şertlerinde turbageçirleriň poslamasy bilen göreşmegiň usullary
Çopanow D., Annagulyýew D., Geldimyradow А., Öwezow M.
Gurluşyk materiallarynyň taýýarlanylmagynda Türkmenistanyň nebit we gaz senagatynyň zyňyndylarynyň ulanylmagy
Berdiýew D.
Organiki galyndylary peýdaly ulanmagyň biotehnologiýasy we oba hojalyk ösümlikleri ýetişdirilende biogumusy ulanmak
YLMYŇ ÝITGILERI
Şammakow Sahat Myradowiç (1933–2021 ýý.)