Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2020, №3 we №4MAZMUNY
Weýsow S.K.
Landşaft esasynda Garagum çölünde emeli desgalaryň taslamasy we gurluşygy
Mawlonow A.M., Nematow A.N., Şarafutdinowa R.I., Kalandarowa D.D.
Özbegistanyň çöllük etraplarynda ilatly nokatlary döretmegiň geografik aýratynlyklary (Buhara welaýatynyň mysalynda)
Grafowa W.A., Garaýew G.G., Myradowa A.D., Rozyýewa G.K.
Yssy klimatda lukmançylyk uniwersittetiniň talyplarynyň iýmitleniş steriotipleri
Ýowjanow H., Begmyradowa O.A.
Dolomit jynslaryndan magnezial suw arassalaýjy serişdeleri almak
Annaniýzow K.О., Japbarowa A.О.
Wegetasion indekslerini ulany pöri meýdan ösümlikleriniň agdaýyna uzak aradan baha bermek
Аtahanow G.О., Gurbanmämedowa G.М.
Merkezi Garagumda hoz miweli ösümlikleriň ekilip ýetişdirilmegi
Аtaýew E.А.
Kaspiý deňiziniň gündogar kenarynyň fitosenozlarynyň ekologik hatarlary
Karryýew B.S., Esenow E.M.
Ýertitremeleri çaklamaklygyň käbir biologiki we klimatiki alamatlary
Buşmakin A.G.
Köneürgenç meteority petrografiýa, mineralogiýa we himiki düzümi
Abdrahmanow Ş.
Köýtendagda we Garagumda ýokarky ýuranyň karbonatly çökündileri
Pirniýazow B.K.
Garagumdaky Tajibaý gaz käniniň geologik gurluşynyň aýratynlyklary
GYZGA HABARLAR
Babaew A.G.
Klimatyň global üýtgemegi hakyndaky çaklamalar
Duhownyý W.A.
Arid zolagyň suw baýlyklarynyň ýagdaýyna klimatyň üýtgemeginiň täsiri
Durdyýew B.
Hazar deňziniň Günorta-Günbatar kenarynyň süýji suwly linzalaryny ulanmak
Penjiýew A.M.
Türkmenisnanda dikeldilýän energetikanyň ösüşindäki geomaglumat ulgamlary
Nurgeldiýew Ýa.
Türkmenistanda orta asyrlarda ýerleriň özleşdirişi
Agaewa L.A., Bayramowa I.A.
Garabogazgol aýlawynyň köprüsiniň gurluşyk meýdançasynyň inžener-geologiki we seýsmologiki şertleri
Akmyradow A.A.
Köýtendagyň käbir dermanlyk ösümlikleri
ÖNÜMLÇILIGE KÖMEK
Amanow M., Derýaýew A., Mämmedow B.
Türkmenistanyň şertlerinde nebit we gaz guýularyny burawlamagynyň ýapgyt-gönükdirilen usulyny ornaşdyrmagyň zerurlygy
Geldimyradow A.G.
Türkmenistanda ýerasty gaz saklawhanalaryny döretmek
Berdiýew D., Orazow H., Kadyrowa G.
Şitilhana hojalyklaryň galyndylaryny gaýtadan işlemegiň biotehnologiýasy
ÝUBILEÝLER
Nazarow Isroil Kilichevich – 80 ýaşady
PERSONALIÝALAR
Aliew Djomart Samedowiçh (doglan gününiň 100 ýyllygyna)