Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2019, №3 we №4
MAZMUNY
Babaýew A.M.
Garagum çölüniň antropogen ekologiýasy
Ysmaýylow Ç.N., Nabiýew A.A.
Landşaftlaryň giňişlikde zaýalanmagynyň matematiki-kartografik modelirlenilmegi
Babuşkin O.L.,Inagamowa S.I.
Orta Aziýadaky sinoptiki prosesler
Weýsow S.K., Kepbanow Ý.A., Durikow M.H., Aganow S.E.
Türkmenistanda klimatyň üytgemegine adaptasiýa boýunça çäreler
Baýramowa I.A., Lurýewa I.I.
Тebigy suwlaryň toplumlaýyn ulanyşy bilen bagly öwrenilişiniň derwaýys meseleleri
Gurbanow B.T.
Geomatikanyň usullary arkaly Özbegistanda töwerekdäki gurşawyň ýagdaýyna baha berilmegi
Annaniýazow K., Japbarowa A.
Oba hojalyk we öri meýdan ösümlikleriniň giperspektral seljerilmeginiň tehnologiýasy
Amanow A., Tirkeşow B.
Gaplaňgyr döwlet tebigy goraghanasynyň ýyrtyjy guşlary
Kontessi M., Fanti F., Nigarow A.
Günorta Türkmenistanda ýokarky ýura döwrüniň dinozawrlarynyň yzlary
GYSGA HABARLAR
Babaýew A.G., Alibekow L.A., Muhabbatow H.M.
Orta Aziýanyň düme ýerleri Arid landşaftlardyr
Atdaýew S.
Mehaniki - Biologik gorag meýdançasynyň topragynyň şorlanma görnüşi we derejesi
ARAL WE ONUŇ MESELELER
Esenow P.
Türkmenistanyň suwarymly zolagyndaky geoekologik meseleler
ÖNÜMÇILIGE KÖMEK
Penjiýew A.M.
Garagum çölünde suw üpjünçiligi üçin ýel energetiki desgalarynyň ulanylmagy
Berdiýew D., Orazow H., Kadyrowa G.
Çäge çölleri ekarançylyk üçin özleşdirilende biotehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy
BIBLIOGRAFIÝA
Aral deňziň aýtymynyň suw serişdeleri barada täze kitap