Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2019, №1 we №2MAZMUNY
Orazmuhammedowa M.
Gündogar Köpetdag etek düzlügiň landşaft-ekologik aýratynlyklary
ýowjanow H., Nikuliçewa T., Begmyradowa O.
Suwlary Badhyz seolitleri bilen arassalamak
Atakanow A.Ž., Karabaýew N.A., Halymow D.P.
Gyrgyzystanda zeýakaba-zeýkeş suwlarynyň ulanylyşy
Grafowa W., Myradowa A.
Yssy howa şertlerinde ýüpek fabriginde işleýän zenanlaryň bedeniniň funksional ýagdaýy
Ataýew E.A. Bilişowa U.
Köpetdagyň kümüşdaş çäginiň geobotaniki barlaglary
Kokanow A.A., Kelehsaýewa D.A.
Ýandagy we türkmen selmelegeni in vitro şertlerinde köpeltmegiň aýratynlyklary
Akmyradow A.
Bathyz döwlet tebigy goraghanasynyň seýrek otjumak dermanlyk ösümlikleri
Ataýew A., Hekimowa M.
Türkmen arçasy bilen bagly ösümlik toplumlarynyň goragy we dikeldiltmegi
Ýazgulyýew A., Ostapenko A., Mamedowa N.
Protoplazmanyň şepbeşikligi boýunça ösümlikleriň ýaşaýşa ukyplylygyna baha bermek
Şakirowa F.M., Tairow R.G., Wetçanin W.I., Kalaýda A.E., Gorşkow M.A.
Türkmenistanda älemgoşar forelini köpeltmegiň şertleri
Sopyýew Ö., Misekowa А.
Türkmenistanyň guşlarynyň görnüş dürlüliginiň baýlaşmagyna klimatyň maýlanmagynyň täsiri
Öwezmuhammedow A.
Repetek döwlet biosfera goraghanasynyň süýdemdirijileriniň koksidiofaunasy
GYZGA HABARLAR
Gaýypowa A.G.
Etrek derýasynyň gadymy deltasynyň çölleşen topraklarynyň himiki düzümi
Baýramowa I.А., Lurýwa I.I.
Ýersaty suwly aýtymlaryň ulanyş geljegi
Nepesow M.A.
Klimatyň üýtgemeginiň şertlerinde Türkmenistanyň suw baýlyklaryndan peýdalanyl magynyň dolandyrylyşynyň geljegi
Miroşniçenko Ýu.M.
Sähra we çöl ösümliklerinde makroelentleriň agalyk edişiniň (dominirlemeklik) geografik aýratynlyklary
Gurbanow J., Wlasenko G., Sahatowa M.
Türkmenistandaky pisse urugy
Kamahina G.L.
Uly Balkan – ada florasynyň we faunasynyň tebygy muzeýi
Gabrilýans G.Ýe.
Çal garaköli goýunlaryň barlaglary
ARAL WE ONUŇ MESELELERI
Babaýew A.G.
Aral basseýninde çölleşme prosesleriniň öwrenilmegi we olaryň öňüni almagyň ýollary
ÖNÜMÇILIGE KÖMEK
Swintsow I., Ýurçenko N., Ýaraşow A.
Yzgarda güýçli çişiji serişdeler we olary ulanmagyň mümkinçilikleri
ÝAŞ TOÝY
Babaýew Agajan Geldiýewiçe – 90 ýaş
Babaýew Amangylyja – 80 ýaş
YLMYŇ ÝITGILERI
Esenow Paltamet (1948–2018 ýý.)
Sopyýew Öwez Sopyýewiç (1935–2019 ýý.)