Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2018, №3 we №4


MAZMUNY
Kelowa M. G. 
Zeýakaba şor suwlary arassalamak we zyýansyzlandyrmak Garagum çölüniň ekologiki ýagdaýyny gowulandyrmagyň we özleşdirmegiň faktorydyr   
Ýowjanow H., Begmyradowa O. 
Ýodbrom önümçiliginiň turşy akyndy suwlaryny Bitaraplşdyrmagyň usullary          
Buşmakin A.G. 
Köýtendagyň günbatar ganatynyň karst gowagyndaky mineralogik gözegçilikleri     
Rahimowa N., Arzýamowa O., Ýollybaýew A. 
Şorlaşan topraklarda gowaçanyň ösüşiniň fiziologiki we biohimiki görkezijilerine dökünleriň täsiri             
Rahmanowa О., Sahatowa M. 
Türkmenistanyň ir gülleýän çöl ösümlikleri    
Ataýew E.A. 
Köpetdagyň sähra ösümlikler toplumy            
Akmyradow А.А
Köýtendagyň endemik dermanlyk ösümlikleri            
Kiçiýew A.A. 
Türkmenistanyň altyngözlüjeleriniň ekologiýasy we faunasy             
Şakirowa F.M. 
Türkmenistanyň suw ýataklarynyň ihtiofauhasynyň biodürlüligi       
Nepesowa M.G., Akmyradow A.I., Şangina I.W. 
Mör-möjekler-termitleriň hinleriniň ýaşaýjylarydyr 
Nigarow А. 
Gäwürli - Türkmenistanyň ýeke-täk relikt paleoihnologiki ýädygärligi          

GYSGA HABARLAR
Ataýewa G.Ç. 
Garagum derýasynyň hanaasty aýtymlarynyň emele gelşiniň gidrogeologiki şertleri             
Öwezow M.Ö. 
Türkmenistanyň çöl şertlerinde tebigy gazyň düzüminden C5-C7 gidrokarbonlary bölüp almagyň aýratynlyklary    
Meňliýew Ş. 
Köýtendagyň derman ösümlikleriniň ýaşaýyş görnüşleri        
Nazarowa R., Atayew A. 
Köpetdag arçalyklarynyň tohumhasyllylygyny gowulandyrmagy      
Pawlenko A.W. 
Köpetdagda corydalis kamelinii täze tapylan ýeri       
Öwezmuhammedow A. 
Türkmenistanyň suwlarynda ýaşaýan ýönekeýjeler    

ARAL WE ONUŇ MESELELERI
Çembarisow E.I., Hojamuratowa Р.Т., Mirzokobulow Ž.B. 
Kaşkaderýa derýasynyň basseýniniň ýerüsti suwlarynyň häzirki döwürdäki häsiýetnamalary          
Babaýew A.G. 
Klimatyň global üýtgemegi we çölleşmek       

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK
Ataýew Н., Allakow R. 
Süýşýän çägeleri berkitmek üçin täze serişde              
Penjiýew A.M. 
Garagum çölünde gün energiýasynyň ekoenergiýa resurslary           
Meredow T.R. 
Köptaraply tebigy dökün we onuň suwly garyndysy             

ÝAŞ TOÝY
Igor Sergeýewiç Zonna - 80 ýaş        
Paltamät Esonowa - 70 ýaş    
Elmir Ismailowiç Çembarisowa - 70 ýaş       

YLMYŇ ÝITGILERI
Öwezniýaz Reşitowiç Gurbanow (1942 - 1918 ýý.)