Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2017, №3 we №4

     

MAZMUNY
Şardakowa L.Ýu., Kowalewskaýa Ýu.I., Wereşagina N.G., Orlowskaýa L.G. 
Atmosfera ygaly eol eroziýasynyň depginliliginiň görkezijisi hökmünde
Holmatjanow B.M. 
Orta aziýada sinoptiki hadysalarynyň dowamlylygy
Işangulyýew J., Saryýewa G.Ç., Ilamanow Ý.A., Nurberdiýew N. G. 
Merkezi Köpetdagda howanyň temperaturasynyň köpýyllyk üýtgeýşi 
Baýramowa I.A. 
Türkmenistanda agyz suw üpjünçiligi ösüşiniň gidrogeologik jähtleri 
Saryýewa T.G. 
Howaly zolagyň jynyslaryny we ýerasty suwlary hapalanmalardan goraglygyny sebitleýin kesgitlemek 
Grafowa W.A., Baltaýew M. 
Ýylyhowa şertlerinde çaga organizminiň okuw prosessine baglylykda uýgunlaşma mümkinçilikleri 
Karaýew K.K., Küşükowa Ş.Ş. 
Yssy howa şertlerinde mekdep okuwçylaryň jyns kämileşmesiniň aýratynlyklary 
Buşmakin A.G. 
Gündogar Türkmenistanyň magdan mümkinçilikleri
Ataýew E.A. 
Efemer - efemeriod ösümlik örtüginiň tebigatdaky we medeniýetdäki bioekologiýasy 
Gurbanmämmedowa G.M., Аkmyradow А.А. 
Türkmenistanyň florasynyň endemikleriniň seljermesi

GYSGA HABARLAR
Babayew A.G. 
Türkmenistanyň landşaft dürlüligi
Ataýew H. 
Demir ýollary çäge basmagyndan goramak 
Nepesow М., Esenow P. 
Klimatyň üýtgemegi we Ahal welaýatynda suw baýlyklaryny peýdalanmagy dolandyrmak meseleleri
Ýowjanow H., Hojamuhammedowa Ç. 
Suwlary marganes we demir ionlaryndan arassalamak
Nowruzowa B.K., Ýakubowa A. 
Toprak mikromisetleriniň fitotoksin häsiýetleri
Şammakow S. 
Türkmenistanda çäge gömülgeni we okýylany hakynda

ARAL WE ONUŇ MESELELERI
Duhownyý W.A. Stulina G.W. 
Aral deňziniň basseýininde klimatyň we suw gorlarynyň global üýtgeşmeleri

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK
Babaýew A.G. 
Çölleşme hadysalarynyň ösüş derejesini kesgitlemegiň usulýeti hakynda 
Baýramow D., Orazow Ş., Awlikulyýewa H., Muhammetberdiýew A.M. 
Suwy çäkli sarap ediji usul      83
Penjiýew А.М. 
Türkmenistanda hohobany ösdürip ýetişdirmegiň tejribesi
Dolgowa Ýe 
Elli ýyllap çöller hakyndaky ylmyň hyzmatynda (gullugynda)