Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2017, №1 we №2


MAZMUNY
Babaýew A.G. ş
“Çölleri özleşdirmegiň meseleleri” žurnaly: 50 ýyllap çölleri öwrenmek ylmynyň hyzmatynda       
Ýançuk S.L. 
Çöllerde polýarizasiýa usulynyň aýratynlyklary        
Medeu A.P. 
Gazagystanly geograflaryň Merkezi Aziýa sebitiniň durnukly ösüş meselelerini çözmäge goşandy              
Permitina W.N. 
Hazarýaka sebitinde zaýalanan ýerleriň biologik usul bilen dikeldilmegi       
Kulmatow P. A. , Rasulow A.B., Nigmatow A.N. 
Özbegistanyň Buhara oblastynyň suwarymly ýerlerini rejeli peýdalanmagyň meseleleri       
Mommadow A.B
Murgap oazisiniň inžener-geologik şertleriniň sebitleýin aýratynlyklaryny bahalandyrmak   
Buşmakin A.G
Türkmenistanyň günbatar we merkezi mineral-çigmal baýlyklarynyň ýüze çykarmagyň mümkinçilikleri    
Ataýew E.A. 
Merkezi Garagumda giriş-takyr kompleksiniň fitosenozlary   
Akmyradow A.A.,Gurbanow J.G, Rahmanow O.H. 
Merkezi Köpetdagyň ýitmek howpy abanýan we seýrek dermanlyk ösümlikleri       
Şammakow S., Gökbatyrowa O., Bagşyewa M. 
Murgap derýasynyň jülgesiniň we oňa ýanaşyk meýdanlaryň süýrenijileri    
Mirakamalow M.T. 
Özbegistanyň çöl zonasynyň geografik atlary             

GYSGA HABARLAR
Nowikowa A.F., Konýuşkowa M.W., Gepin Lo 
Topraklaryň melioratiw ýagdaýynyň suwaryşyň täsirinde üýtgemeginiň kanunalaýyklyklary        
Atdaýew S., Akmämmedow B. 
“Altyn asyr” Türkmen kölüniň baş şor suw akabasynyň suwunyň hili 
Nurgeldiýew N., Orazdurdyýew D. 
Agyz suw bolçulygyny döretmekde Türkmenistanyň tebigy mümkünçilikleri           
Hojaberdyýew N.B. 
Demirgazyk Türkmenistandaky süýji ýerasty suw ýatagy       
Wlasenko G.P., Bäşimowa M.A. 
Gözel kinara     
Şakirowa F.M. 
Türkmenistanda weslonos (kürekburun) balygyny ösdürip ýetişdirmegiň mümkinçilikleri 

ARAL WE ONUŇ MESELELERI
Rafikow W.A. 
Aralýakasynyň günorta böleginde çölleşme hadysalary
Duhownyý W.A. 
Merkezi Aziýanyň gurak çäkleriniň ekologik ulgamynyň hereketde bolmagynda suwuň ähmiýeti 
Babaýew A.G. Durikow M.H. 
Aral deňziniň töweregindäki çöl örüleriniň önümçiligini ýokarlandyrmagyň ýollary 

YLMYŇ TARYHY
Öwezmuhammedow A., Kakabaýew D. 
Türkmenistanda adamlaryň we haýwanlaryň parazitofaunasynyň öwrenilişiniň taryhyndan