Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2016, №3 we №4MAZMUNY
Babaýew A.G. 
Türkmenistanyň çöllerini ekologik taýdan özleşdirmegiň mümkinçilikleri
Çeredniçenko W.P., Rejepow S.L 
Üňüzaňyrsy Garagum çägeleriniň granulometrik düzümi
Nazarow I.K., Halimowa G.S. 
Gyzylgum çölündäki Kuljuktau gerşiniň landşaft - gidrologik aýratynlyklary
Mämmedow B.G. 
Ýerli üst suw akymy esasynda “Ýaşyl saýawan” döredilmegi 
Mamedow E.Ýu. 
Merkezi Köpetdagda topraklaryň suw eroziýasy bilen göreş çäreleri 
Grafowa W.A., Karaýewa K., Esenowa M. 
Yssy klimat şertlerinde fertil ýaşdaky aýallaryň iýmitlenşi
Ýollybaýew A. 
Sandykly çölüniň we oňa ýanaşýan meýdanlaryň florasy 
Pawlenko A.W. 
“Altyn asyr” kölüniň töwereklerindäki ösümlikleriň floristiki düzümi we ýaşaýyş şekilleri 
Pençukowskaýa T.I. 
Materiallary gaýtadan işlemek üçin gemrijileri ulanmak 

GYSGA HABARLAR
Hudaýýarow M., Magtymow B.A. 
Murgap-Tejen landşaft okrugyň geoekologik aýratynlyklary
Mamiýewa I.D. 
Atmosfera ygaly - Garagum çölünde ýerasty süýji suwlarynyň goruny döretmegiň çeşmesidir 
Ýazgulyýew A., Ostapenko A.Ýu., Mamedowa N.A. 
Gurşaw temperaturasynyň üzül-kesil üýtgemegine gowaçanyň Gossypium L. öýjükleriniň gorag-uýgunlaşyş reaksiýasy
Babaýewa R. H. 
Botanika bagynda urugynyň sübse görnüşli gülçögdumly kelreýteriýanyň introduksiýasynyň geljekki mümkinçilikleri
Abdylowa S.M. 
Günbatar Köpetdagyň ýabany ösümlikleri hakynda 
Rejepow J.Ç. 
Garabildäki gemrijileriň käbir görnüşleriniň köpçilikleýin gyrylmagy barada 
Şammakow S. 
Türkmen kölüniň we onuň akabalarynyň ugrunda ýaýran süýrenijiler 
Gabrilýans G.E. 
Garagumuň gymmat bahaly garaköli goýunlary

ARAL WE ONUŇ MESELELERI
Esenow P. 
Türkmenistanyň suwarymly ýerleriniň ekologo - melioratiw ýagdaýy
Alibekow L.A., Babaýew A.G. 
Aral deňziniň basseýinde howanyň global maýlamagy şertlerinde çölleşme
Sagaýew A.A., Sultanowa G.S., Taňyrbergenowa G. 
Syrderýanyň aşaky akymyndaky suwunyň hili 

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK
Gurbanýazow M.A., Akmämmedow А.М. 
Çöl şertlerinde üçin biogaz öndürmegiň tehnologiýasy
Penjiýew A.M. 
Türkmenistanyň şertlerinde gawun daragtyny (carica papaya l.) ösdürip ýetişdirmegiň biotehnologiýasy we agrotehnikasy
Agaýewa S.S., Nazarowa R.S., Kuraýewa E.D. 
Gerbariýleri zyýankeşlerden goramak 
Wekilowa Ýa. 
Güýzde sapmak - agaç - gyrymsy agaçlary köpeltmegiň geljegi uly usulydyr

SENE ÝAZGYSY
Myradow Ç
Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Döwletara durnukly ösüş komissiýasynyň 85 mejlisi