Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2014, №3 we №4MAZMUNY
Weýsow S. K., Hamraýew G.O., Berdiniýazowa A.N. Radusnowa O.W. 
Garagum çölüniň relýefinde eol şekillerini kartalaşdyrmak 
Saliýew A.S., Fedorko W.N. 
Gurak sebitleriň derýalarynyň gury aýaguçlarynyň tebigy - hojalyk toplumlary
Starodubsew W.M., Struk W.S. 
Suw howdanlarynyň kenar landşaftlaryna edýän täsiri 
Baýramowa I.A. 
Goşmaça suw baýlyklaryny almakda ileri tutulýan ugurlar 
Mamedow E.Ýu., Durikow M.H., Mämmedow B.G. 
Türkmenistanyň öri meýdanlaryny aýawly peýdalanmak 
Syçýew W.G., Şapowal O.A., Možarowa I.P., Korşunow A.A. 
Sazlaýjy serişdeleriň oba hojalyk ekinleriniň ösüşine, ýaýbaňlanşyna we önümliligine edýän täsiri
Söýünow O., Rozmetow K., Halimow W. 
Türkmenistanda oba hojalyk ekinlerini kökden daşary goşmaça iýmitlendirmek
Gurbanmämmedowa G.M. 
Merkezi Köpetdagyň möhüm meýdançalarynda bitýän agaçjymak ösümlikler 
Şapowalow T.W. 
Günbatar Türkmenistanyň gemrijileri 
Zakarýaýewa S.I. 
Hazaryň Türkmen böleginde guwlaryň ýaýraýşy, sany we goragy

ARAL WE ONUŇ MESELELERI
Babaýew A.G. 
Aral deňziniň basseýinde çölleşmek hadysalarynyň ylmy barlagy

GYSGA HABARLAR
Alibekow L.A. 
Çölleşmäge garşy göreşmegiň landşaft - geografik ýörelgesi 
Miroşniçenko Ýu. M. 
Gurak zonada suksessiýalaryň - ösümlik toparlarynyň çalyşýan döwründe agdyklyk edýän görnüşleriň ähmiýeti 
Ataýew S.A., Keljäýew P.Ş. 
Garagumda Türkmen kölüniň töwereginde buýany ösdürip ýetişdirme- giň mümkinçilikleri
Meňliýew Ş. 
Köýtendagyň dermanlyk ösümlikleri 
Jumalyýew Ýa.J. 
“Bereketli Garagum" döwlet tebigy goraghanasynyň gymmatly ösümlikleri
ŞestopalA.A., Hudaýgulyýew N. B. 
Düwürtikli asjagaz Bathyzda
Gazetow W.I., Homenko W.I. 
ABŞ-nyň Milli seýilgähleriniň sagaldyş-dynç alyş ähmiýetli baýlyklary

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK
Astanow N.G. 
Garagumuň maldarçylyk hojalyklarynda gün energiýasyny peýdalanmagyň mümkin çilikleri
Lurýewa I.I. 
Gaz känlerini işläp geçmegiň ekologik jähtleri

YLMYŇ TARYHYNDAN
Çeredniçenko W.P. 
Hazaryaka ekspedisiýasy barada ýatlamalar

ÝAŞ TOÝ
Sergeý Kuzmiç Gorelow - 90 ýaşady

YLMYŇ ÝITGILERI
Söýünow Oraz (1945-2014) 
“Çölleri özleşdirmegiň meseleleri“ žurnalynda 2014-nji ýylda çap edilen makalalaryň görkezgiji