Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2013, №1 we №2MAZMUNY
Atamyradow A. 
Günorta - Günbatar Türkmenistanda morfostruktura barlaglary
Durdyýew H. 
Uly Balkandaky we Gubadagdaky buzlanmanyň yzlary
Starodubsew W.M. 
Iri suw howdanlarynyň ýokarlarynda täze deltalaryň aralyk emele gelmegiň monitoringi
Genjiýew R.G. 
Türkmenabat şäheriniň we Repetek döwlet biosfera goraghanasynyň atmosferasynyň ýeriň üstüne ýakyn gatlagynyň häsiýetnamasy
Baýramow D. 
Garagumda suw üpjünçiliginiň tehniki-ykdysady görkezijileri
Babaýew A.G., Medeu A.R. 
Çölleri öwrenmekde we özleşdirmekde geografiýa ylmynyň ähmiýeti
Rahmanowa O., Ýollybaýew A. 
Türkmenistanyň gadymy pürlileriniň palinologik barlaglary
Asadowa K.K., Abdyýewa R.T. 
Azerbaýjanda gyrymsyja agaçjyk-syrkyn ekologik bütewi toplumlarynyň häzirki zaman ýagdaýy
Sakçyýew A. 
Tebigy populýasyýada toprak nematodlarynyň dikligine ýaýraýşy
Öwezowa G. 
Merkezi Köpetdagyň etegindäki agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň zyýanly şirejeleri
Rozyýewa G.K. 
Yssy howa şertlerinde zenanlaryň bedeniniň goragy
Kepbanow Ý., Atamyradow A. 
Türkmenistanda tokaýlaryň goralmagynyň we peýdalanylmagynyň hukuk meseleleri

GYSGA HABARLAR
Iskanderow H. Baltaýew S. 
Daşky gurşawyň faktorlarynyň toplumlaýyn täsiri şertlerinde seleniň okislendirijilere garşy häsiýetleri
Ataýewa G.Ç. 
Uly göwrümli çägeasty süýji suw aýtymlarynyň döreýşi
Ataýew E.A. 
Çölüň galofil ösümlik örtüginiň biologik-ekologik aýratynlyklary
Mamedow E.Ýu. 
Merkezi Köpetdagyň tokaý ösümliklerini dikeltmegiň ýollary
Atajanow Ýa.B. 
Sarygamyş çöketliginde bürgüdiň höwürtgelemegi
Pençukowskaýa T.I. 
Aýry-aýry olfaktor duýduryşlary we möçberleri bolan tanyş bioşikeslendiriş ýagdaýda gemirijileriň özüni alyp barşy
Aganyýazowa G.Ýa. 
Türkmenistanyň ýylanlarynyň ýaýraýşynyň aýratynlyklary
Kulyýew N.A 
Türkmenistandaky iri gidrotehniki desgalar

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK
Reýimow B. 
Minerallaşan suwlary ulanmak bilen çölde gök ekin önümlerini ýetişdirmek
Nazarowa R.S., Kuraýewa E.D., Agaýewa S.S. 
Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Botanika institutynyň Gerbariý gaznasy
Şammakow Ş., Gökbatyrowa O., Aganiýazowa G. 
Türkmenistanyň ýylanlary we olaryň möwsümler boýunça gije-gündizdäki işjeňligi
Myradow Ç.O. 
Çölde emeli ýagyş döretmegiň usullary barada
Garryýewa Ş.B. 
Türkmenistanda ekosyýahatçylygy ösdürmegiň başlangyçlary

YLMYŇ TARYHYNDAN
ROHYA-nyň akademigi I.P. Swinsowyň ýatlamalary

ÝAŞ TOÝ
Atajan Öwezmuhammedow - 70 ýaşady

YLMYŇ ÝITGILERI
Budagow Budag-ogly