Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2012, №1 we №2


MAZMUNY
Umbarow H.U., Muhabbatow H.M. 
Merkezi Aziýada tebigy betbagytlyklar we olaryň netijeleri 
Babaýew A.G.
Garagum çölüniň paleogeografiýasy - häzirki zaman garaýyş 
Odekow O., Durdyýew H., Atamyradow A. 
Günorta-Günbatar Türkmenistanyň suw üpjünçilik meselelerini çözmegiň ýollary  
Nepesow M.A. 
Minerallaşan suwlar bilen suwarylanda topragyň melioratiw duzgünleriniň laýyklaşdyrylyşy  
Kopytkow W.W. 
Belarusyň çäge topraklaryny tokaýlaşdyrmagyň tejribesi  
Rahmanowa O.Ýa. 
Paleogen-neogen döwründe Günbatar Türkmenistanyň ösümlik örtügi 
Akmyradow A.A. 
Köpetdag goraghanasynyň seýrek we ýitip barýan dermanlyk ösümlikleri 
Şammakow S.M., Gökbatyrowa O.A., Aganyýazowa G.Ýa. 
Türkmenistanyň süýrenjileriniň landşaft boýunça ýerleşişi (bölünişi) 
Kepbanow Ýo.A. 
Türkmenistanyň öri meýdanyny dolandyrmagyň guramaçylyk-hukuk meseleleri 

ARAL WE ONUŇ MESELELERI
Ibragimow N., Lamers D., Klimens Ş., Ruzimow Ž., Jumaniýazowa Ýu., Haýtbaýewa Ž.
Amyderýanyň aşaky akymynyň oba hojalyk meýdanlarynda mineral dökünleri ulanmagyň täsirliligini ýokarlandyrmak 
Çembarisow E.I. Reýmow A.R. 
Garagalpagystanyň suw resurslarynyň ýagdaýyna baha bermek üçin ekologik indikatorlar 
Mamedow B.K., Arnageldiýew A. 
Türkmenistanyň (çäklerinde) atmosferadan düşýän gury çökündiler 

GYSGA HABARLAR 
Kulik A.K. 
Toprak suwunyň grawifasion akymy 
Mažaýskiý Ýu.A., Guseýewa T.M., Ilinskiý A.B. 
Tehnogen hapalanan topraklaryň hasyllygyny agrohimiki usullar arkaly ýokarlandyrmak  
Şamsudinow Z.Ş., Şamsudinow N.Z., Zonn I.S., Hamidow A.A., Sanžeýew W.W
Russiýanyň gurak şertli ýerleriniň fitomeliorasiýasy üçin galofitleri (şora ösümlikleri) peýdalanmak            
Mamedow E.Ýu. 
Merkezi Köpetdagyň tokaýsähra gurşagynyň ösümlikleri 
Wekilowa Ýa.R. 
Injir we böwürslen-daglyk Türkmenistanyň gymmatly ösümlikleridir 
Şestopal A.A., Hudaýkulyýew N.B.
Çernowyň ýylan suwulgany  
Çhikwadze W.M., Bruşko Z.K., Şammakow S.M. 
Sähra pyşdyllarynyň anatomik özboluşlygy 
Gökbatyrowa O.A. 
Sünt-Hasardag goraghanasynyň süýrenjileri 

ÖNUMÇILIGE KÖMEK
Penjiýew A.M. 
Türkmenistanyň goraghanalarynda gün energiýasyny peýdalanmak mümkinçilikleri  
Weýsow S.K., Berdinyýazowa A.N., Hamraýew G.O., Aknyýazow A.D. 
Süýşýän çägeleriň  
tizligini we möçberini matematik usullar bilen ölçemek 

BIBLIOGRAFIÝA
Kitap inžener geomorfologiýa çöllügi barada 

ÝAŞ TOÝLAR
Öweznyýaz Reşitowiç Kurbanowa - 70 ýaş 
Gurban Nepesowiç Amannyýazowa - 80 ýaş 
YLYMYŇ ÝITGILERI
Kurambaýew Mahkam (1938-2011ýý.) 
Aliýew Jomart Samedowiç (1920-2012ýý.)