Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2011, №3 we №4MAZMUNY
Baýramowa I.A. 
Pöwrize käniniň ýerasty süýji suwlarynyň hasabyna Aşgabadyň suw bilen ürjünçiligini gowulandyrmagyň mümkinçilikleri 
Miroşniçenko Ýu.M. 
Dele sähralyklaryna ot ýakmagyň täsiri 
Manaýenkow A.S. 
Russiýanyň günortasynyň gurak sähralyklaryndaky çägelik ýerleriniň tokaý ösdüriş şertleri 
Muhabbatow H., Umarow H. 
Merkezi Aziýanyň ýer-suw baýlyklaryny tygşytly ulanmagyň meseleleri 
Gurbanmämmedowa G.M. 
Merkezi Köpetdagyň ýabany ösýän agaçlary we olaryň bioekologik aýratynlyklary 
Rahmanowa O.Ýa., Gurbanow J. 
Türkmenistanyň paporotnikleriniň botanik-geografik derňewi 
Şomurodow H.F.        
Gyzylgum çölüniň zyýanly we zäherli ösümlikleri 

ARAL WE ONUŇ MESELELERI
Çembarisow E.I., Reýmow A.R. 
Garagalpagystanyň ýer baýlyklaryny aýawly peýdalanmagyň ýollary 
Mustafaýewa Z.A., Žoldasowa I.M., Musaýew A.K., Temirbekow R.O. 
Aral deňziniň fitoplanktony 
Turdymambetow I.R., Mambetullaýewa S.M. 
Günorta Aralýakasynyň ilatynyň kesellemekligini prognozirlemek 

GYSGA HABARLAR
Swinsow I.P.   
Russiýada BMG-niň çölleşmek baradaky Konwensiýasynyň ýerine ýetirilişi barada 
Arnageldiýew A., Mämmedow B.G. 
Türkmenistanyň toýun çölleriniň ekoulgamlary 
Ödekow O.A., Durdyýew H. 
Garagumuň ýerasty suwlary barada 
Ataýewa G.Ç. 
Hanaasty Zähmet süýji suw linzasynyň emele gelşi 
Saparow A., Otarow A. 
Almatynyň taşlandy suwlaryny gaýtadan peýdalanmak 
Tažetdinowa D.M. 
Üstýurt platosynyň ösümlik örtüginde täze ýowşan assosiasiýasy 
Rotaru T., Agaýewa S. 
Däneli alismanyň ösýän täze ýeri 
Şakirowa F.M., Annatuwakow Ş.A. 
Gündogar Hazaryň kenarýaka suwlaryna aralaşan tulkukbeden 
Amanow A.    
Demirgazyk Türkmenistanyň kölleriniň suw-batgalyk guşlary 
Hojagulyýewa Ç. 
Käkiligiň emeli köpeldilişi 
Ataýew S.A.   
Kärhanalary ekologiki pasportlaşdyrmak barada 

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK
Darymow W.Ýa., Nepesow M.A. 
Çölleşmegiň monitoringi barada 
Weýsow S.K., Ilamanow Ýa.A., Hamraýew G.Ö., Akyniýazow A.D. 
«Altyn asyr» türkmen kölüniň zeýkeş-zeýakabalaryny çäge syramagyndan goramak 
Žurnalyň redaksiýasyna tabşyrmak üçin ylmy makalalary taýýarlamak boýunça gollanma 
“Çölleri özleşdirmegiň problemalary” žurnalynda 2011-nji ýylda çap edilen makalalaryň görkezgiji