Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2010, №3 we №4

 MAZMUNY
Çeredniçenko W.P. 
Çölde inženerçilik desgalary goramak üçin süýşýän çägeleri berkitmek we tokaýlaşdyrmak 
Ismailow A.I., Ahundowa Z.A. 
Azerbaýjanda ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak 
Baýramowa I.A. 
Merkezi Köpetdagyň ýerasty suwlaryny rejeli peýdalanmak 
Şamsutdinowa E.Z., Şamsutdinow Z.Ş. 
Arid (gurak) şertlerde ot-iýmlik ösümlikleriň seleksiýasy 
Mamedow E.Ýu. 
Ünüzaňyrsy Garagumuň ösümlik örtüginiň üýtgemegi 
Mirzadinow R.A. 
Ösümlikleriň daşky gurşawyň şertlerine durnuklylygy 
Kokanowa E.O. 
Türkmenistanda örküçli uly sazak çekirtgesiniň köpelişi 
Grafowa W.A.           
Yssy howanyň zenanlaryň bedeniniň uýgunlaşmak mümkinçiligine edýän täsiri 
Myradow Ç.O.           
Görkeziş ekologik taslamalary 
Ýusupow H.    
Garagumda medeni ýadygärlikler  

ARAL WE ONUŇ MESELELERI
R.M. Köşekow 
Amyderýanyň aşaky akymynda suw gytlygy we onuň netijeleri 
Rahmatow Ýu.B., Tuhtaýewa H.T. 
Gyzylgum çölünde suw üpjünçiliginiň usulyýeti 
Bekbergenowa Z.O. 
Garagalpagystanda sarygarynjalaryň bioekologik aýratynlyklary 
GYSGA HABARLAR
Şakirowa F.M. 
Türkmen kölüniň zeýakaba-zeýkeş suwlaryny balyk hojalygynda ulanmak mümkinçilikleri 
Ýowjanow H., Altyýewa A. 
Hapalanan senagat suwlary arassalamak 
Gurbanow J., Wlasenko G.P. 
Türkmenistanyň florasynda rezedalar maşgalasy barasynda täze maglumatlar 
Maroçkina W.W., Şammakow S.M., Gökbatyrowa O.A. 
Amyderýanyň jülgesiniň we oňa ýanaşyk meýdanlaryň süýrenijileriniň az öwrenilen hem-de seýrek duş gelýän görnüşleri 

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK
Weýsow S.K., Gurbanow Ö.R., Dobrin A.L., Hamraýew G.Ö. 
Transgaragum gara ýoluny çäge syramagyndan goramak 
Jumaýew B., Nepesow M.
Ýylgyny ýapyk gorizontal zeýkeş (drenaž) üçin ulanmak 
Safarow K.S., Şoýakubow R.Ş., Dosmetow A.T., Norboboýewa R.B. 
Özbegistanda azollanyň ösdürilip ýetişdirilişi we ony halk hojalygynda peýdalanmagyň geljegi 

ÝUBILEÝLER
Öwez Sopyýew - 75 ýaşady 
Israil Klyçewiç Nazarow - 70 ýaşady 

PERSONALIÝALAR
Laptew Mihail Konstantinowiç (doglan gününiň 125 ýyllygyna) 
Ylmy makalalary žurnala taýýarlamak boýunça gollanma 
“Çölleri özleşdirmegiň problemalary” žurnalynda 2010-njy ýylda çap edilen makalalaryň görkezgiji