Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2009, №3 we №4

 


MAZMUNY
Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny dörediji-döwletleriň baştutanlarynyň Sammitiniň materiallary 
Kulik K.N. 
Russiýada çölleşmäge garşy göreşmegiň problemalary 
Pýagaý E.T., Kakalyýew Ýa. 
Gurak zonalarda suwarymly ýerleriň melioratiw ýagdaýyna geolokasion monitoring alyp barmak
Tagiýewa Ýe.N. 
Golosen döwründe Azerbaýjanyň çäklerindäki çölleşmek 
Baýramowa I.A. 
Merkezi Köpetdagyň dagöňi düzlüginiň ýerasty süýji suwlary 
Eminow S.A. 
Hazarýaka ýerleri suwarmak üçin deňiz suwuny ulanmak 
Zonn I.S., Şamsutdinow N.Z., Şamsutdinow Z.Ş. 
Galofitler bioýangyjy almagyň çeşmesi hökmünde 
Karyýewa O., Allaberdiýew G. 
Türkmenistanyň ösümliginiň klimatyň üýtgeýşine uýgunlaşmagy 
Ataýew A.M. 
Oazisýaka çägelerde buýan ekini 
Kamahina G.L. 
Türkmenistanyň biodürlüliginiň potensialy 
Akmyradow A.A., Gurbanmämmedowa G.M. 
Merkezi Köpetdagyň seýrek we ýok bolmak howpy astyndaky damarly ösümlikleri 
Iskanderow H.I., Baltaýew S.D., Mommadow I.M. 
Gurak (arid) zonanyň şertlerinde adamyň psihofiziologik durnuklylygy 

GYSGA HABARLAR
Ahundowa Z.A. 
Azerbaýjanyň Şirwan sährasynyň topraklary 
Çhikwadze W.M. 
Sähra pyşdyly Mongoliýada 
Gökbatyrowa O.A. 
Gaplaňgyr goraghanasynyň süýrenijileri 
Gurbanow J., Aşyrowa E. 
Wawilowyň sogany barada täze maglumatlar 
Lewin G.M. 
Günorta-Günbatar Köpetdagda ösümlikleriň medenileşdirilmegi 

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK
Şammakow S.M. 
Türkmenistanyň gerpetofaunasynyň taksonomik düzümi 

ÝUBILEÝLER
Wladimir Mihaýlowiç Starodubsew - 70 ýaşady 

PERSONALIÝALAR
Nina Trofimowna Neçaýewa (doglan gününiň 100 ýyllygyna)
“Çölleri özleşdirmegiň problemalary” žurnalynda 2009-njy ýylda çap edilen makalalaryň görkezgiji