Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2008, №3

 


MAZMUNY

Esenow P.E. 
Tejen oazisiniň tebigy-melioratiw şertleri we ony optimizasiýalaşdyrmagyň ýollary 
Durdyýew H. 
Peslik Garagumuň tebigy komponentleriniň ösüşi we olaryň ekologik deňagramlylygyny saklamak 
Buşmakin A.G. 
Günorta Köpetdagda Türkmenistanyň geolog alymlaryň geçiren barlaglary   
Bekiýewa G.   
Türkmenistanda käbir tebigy we howply gidrometeorologik 
hadysalar 
Çembarisow E.I., Şamsiýew .K. 
Suw obýektlerine baha bermegiň köpblokly toplumlaýyn usuly 
Rüstemow I.G. 
Demirgazyk-Günbatar Türkmenistanyň gyrymsy agaç ösümlikleriniň kök ulgamynyň biomorfologik aýratynlyklary 
Asadowa K.K.           
Azerbaýjanyň Jerençöl massiwiniň ot-iým resurslary 
Lewin G.M.    
Günorta-Günbatar Köpetdagda ösümlikleriň gibridogenezi 
Babaýewa T.A. 
Çölleşmek hadysalaryny kartalaşdyrmak üçin aralyk usullarynyň ulanylmagy

GYSGA HABARLAR
Gurbanmämmedowa G.M., Akmyradow A.A. 
Merkezi Köpetdagda pars rýabinasynyň populýasiýasy
Gurbanow J., Wlasenko G.P. 
Türkmenistanyň florasynda Şaterneler maşgalasy
Şammakow S., Gökbatyrowa O. 
Türkmenistanyň süýrenijileriniň käbir taksonlarynyň sistematikasyndaky we atlaryndaky üýtgeşiklikler
Koçumow Ýa. 
Kaspiýaka döwletleriniň tebigaty goramak pudagyndaky hyzmatdaşlygy

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK
Baýryýew A.Ç., Penjiýew A.M. 
Türkmenistanda günbiotehnologik toplum
Weýsow S.K., Gurbanow Ö.R., Dobrin A.L. 
Tejeniň gadymy deltasynyň çäklerinde inženerçilik desgalaryny ýerleşdirmek

ÝUBILEÝLER
Paltamet Esenowiç Esenow 60 ýaşady