Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2008, №2

 


MAZMUNY
Li Ýaomin 
Günbatar Hytaýyň çölleriniň ekologik-geografik seljermesi
Alibekow L.A., Babaýew A.G. 
Çölleşmek hadysalaryna ýer gabygynyň yrgyldylarynyň täsiri
Isgenderow H., Baltaýew S. 
Yssy klimatyň şertlerinde adamyň ýaşaýşa ukyplylygy
Kaplin W.G. 
Repetek biosfera goraghanasynyň sazaklyklarynyň struktura-funksional -guralysy 17
Gurbanow J., Wlasenko G.P. 
Türkmenistanyň florasynda Seudekler maşgalasy
Şammakow S., Ataýew K.
 Köpetdagyň oňurgaly haýwanlarynyň görnüş dürlüligi
Eýubow B.B.
Azerbaýjanyň gök-bakja ekinlerinde kömelekleriň ýaýraýşynyň kanunalaýyklyklary
Kamahina G.L.
 Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň Üçünji neşiriniň taýýarlanylmagyna

ARAL WE ONUŇ PROBLEMALARY
Tleumuratowa B.S., Bahiýew A.B. 
Günorta Aralýakada çäkli ýerlerdäki klimatik şertlere - ösümlik örtüginiň zaýalanmagynyň edýän täsirine baha bermek
Nuruşew A.
Aralyň problemalaryny çözmekde döwletara hyzmatdaşlygy

GYSGA HABARLAR
Starodubsew W.M., Sahasskiý A.I. 
Dnepriň akymynyň kadalaşdyrylmagynyň deltanyň toprak -örtügine edýän täsiri
Isgenderow H., Öwezdurdyýew A.O., Isgenderow S.H. 
Gündogar Türkmenistanyň mineral -suwlary
Lewin G.M.
Günorta-Günbatar Köpetdagda ösümlikleriň ýabanylaşmagy
Gökbatyrowa O.A., Below A.Ýu.
 Dürli reňkli ýylan Merkezi Köpetdagda

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK
Žarkow W.W. 
Biohowuzlarda taşlandy suwlaryň öz özünden arassalanmagy
Weýsow S.K., Gurbanow Ö.R., Hamraýew G.Ö., Ataýew H., Dobrin A.L., Annaýewa G.N.
Türkmenabat - Mary awtomobil ýolunyň ugrunda çäge berkidiş işleriniň -usuly

ÝUBILEÝLER
Igor Sergeýewiç Zonn 70 ýaşady