Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2008, №1

 

MAZMUNY

Ödekow Ö.A., Mämmedow E.N., Belowa M.A. 
Amyderýanyň sag kenaryndaky -meýdanlarynyň nebitgazlylyk mümkinçilikleri
Ahmetjanowa Z.H. 
Gazagystan Kaspiýakasynyň ekologik ýagdaýy
Balakaýew B.K., Taýlyýew N., Gulmanow K.B. 
Türkmenistanda magistral zeýakabalaryň -gurluşygy
Nowruzowa B.K. 
Gyşky ýuwuş suwunyň mikromisetleriň biologik işjeňligine täsiri
Babaýew A.G. 
Merkezi Aziýanyň çöllerinde kiçi sarp edijileri suw bilen üpjün etmegiň -alternatiw çeşmeleri
Salyýew A., Gurbanow P., Mawlonow A. 
Özbegistanyň çöllerinde şäherleriň aýry-aýrylykda -ýerleşişi
Arnageldiýew A., Mämmedow B.K., Nurberdiýew N.G. 
Atmosferadan tozan nusgalyklaryny -almagyň we ony ölçemegiň usullary4
Weýisowa M. 
Gündogar Garagumuň mikroflorasynyň sistematiki düzümi
Şammakow S. 
Türkmenistanyň çölleriniň süýrenijileri
Ataýew Ç.A.   
Günorta Türkmenistanyň ýerde-suwda ýaşaýanlarynyň (Amphibia) reproduktiw
biologiýasynyň aýratynlyklary
Habibullow M.R. 
Köýtendagyň we oňa ýanaşyk ýerleriň gerpetofaunasynyň barlaglary
Myradow Ç.O.           
Howa buglaryndan suw almagyň usulyýetleri baradaky maglumatlaryň syny

GYSGA HABARLAR
Ataýew K., Şammakow S., Şestopal A.A. 
Türkmenistanyň oňurgaly haýwanlarynyň -taksonomik dürlüligi
Gurbanow J.  
Türkmenistanda batga airi
Lewin G.M.    
Allium urugy Türkmenistanda we Ysraýylda
Ataýew A.Ç.   
Köpetdagyň arçalyklarynyň fitosenetik          ähmiýetliligi
Gurbanmämmedowa G.M., Akmyradow A.A. 
Grek hozunyň populýasiýasynyň ýagdaýy

SENE ÝAZGYSY
Garryýewa Ş.B. 
Biodürlüligi aýap saklamak we suw baýlyklaryny dolandyrmak boýunça -  ÝUNESKO-nyň hünär okuwlary
Buranow U.K.            
Aralyň problemalary boýunça halkara konferensiýa

ÝUBILEÝLER
Lidiýa Ýakowlewna Kuroçkina 80 ýaşady
Toty Rozyýewna Rozyýewa 80 ýaşady
Moses Mihaýlowiç Sarkisow 70 ýaşady
Elmir Ysmaýylowiç Çembarisow 60 ýaşady