Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2007, №4

 


MAZMUNY

Esenow P., Durikow M. 
Türkmenistanda ýer baýlyklary barada milli derejede ileri tutulýan ugurlar
Akmyradow M.K., Ballyýew B., Eýeberdiýew B. 
Klimatyň üýtgemegi boýunça dünýä problemasynyň çözülmegine Türkmenistanyň goşandy
Rafikow W.A.            
Özbegistanyň gurak zonasynyň çölleşmek kartasy barada
Şodiýew S.R., Çembarisow E.I. 
Günorta-Günbatar Özbegistanyň zeýakaba-zeýkeş suwlary
Týumenew S.D. 
Gazagystanda ýerasty suwlar bilen suwarmagyň geljegi
Rejepbaýew K., Hangulyýew E. 
Takyrlarda däne we bakja ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilişi
Alibekow L.A., Alibekowa S.L. 
Samarkandyň şäher hökmünde kemala gelmeginde we ösmeginde geografik faktoryň ähmiýeti
Söýünowa O.A. 
Türkmenistanda ekologik maksatly telekeçiligiň ösüşi
Şammakow S. 
Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen süýrenijileriň häzirki ýagdaýy
Öwezmuhammedow A. 
Göklorsuň gemogregarinleriniň arealy we taksonomik statusy

ARAL WE ONUŇ PROBLEMALARY
Şerimbetow S.G. 
Aral deňziniň guran düýbüniň florasynyň migrasiýasy hakynda
Matjanowa H.K. 
Aral deňziniň guran düýbüniň depe çägelerindäki gandymyň we seliniň görnüşleri
Atalyýew K., Saparow O.B. 
Aral deňziniň basseýninde serhedüsti zeýkeş suwlaryny dolandyrmak

GYSGA HABARLAR
Sabitowa N.L., Juraýewa M.R. 
Fergana jülgesiniň günorta-günbatar böleginiň arzyk topraklary
Gurbanow J., Wlasenko G.P. 
Türkmenistanyň florasynda kasatikler ýa-da irisler
Pençukowskaýa T.I. 
Hindi ýer alakasynyň iýmitlenmäge dahylsyz gemrijilik ýagdaýy
Ataýew Ç.A.   
Türkmenistanyň ýerde-suwda ýaşaýanlarynyň we süýrenijileriniň käbir
görnüşleriniň ýaýraýşy we ekologiýasy boýunça täze maglumatlar
Gökbatyrowa O.A., Şamyradowa M.Ç., Below A.Ýu. 
Merkezi Köpetdagda kepjebaşyň sany dogrusynda käbir maglumatlar
Weýsow S.K., Hamraýew G.O., Annaýewa G.N. 
Garagumda hatarlaýyn inžener desgalarynyň taslamasyny düzmegiň we olary goramagyň usullary

ŽURNALYŇ 40-ÝYLLYGYNA
Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministri M.K.Akmyradowyň gutlagy
Russiýa Ylymlar akademiýasynyň Geografiýa institutynyň direktory, “Russiýa Ylymlar akademiýasynyň habarlary, geografiýa seriýasy” žurnalynyň baş redaktory, akademik W.M.Kotlýakowyň gutlagy
Çiçagow W.P. 
“Çölleri özleşdirmegiň problemalary” halkara ylmy-amaly žurnaly 40 ýaşady

YLMYŇ ÝITGILERI
Marlen Pataýewiç Aranbaýew (1936-2007)
“Çölleri özleşdirmegiň problemalary” žurnalynda 2007-nji ýylda çap edilen makalalaryň görkezgiji