Çölleri özleşdirmegiň meseleleri 2007, №3

 


MAZMUNY

Neronow W.M., Hlýap L.A., Warşawskiý A.A. 
Turanyň çölleriniň gemrijileriniň dürlüliginiň giňişlikdäki üýtgeýişleri
Babaýew A.G., Çiçagow W.P. 
Çölleşmek jemgyýetiň durnukly ösüşinde oňaýsyz faktorydyr
Babaýew A.M.           
Türkmenistanda tebigaty goraýyş taslamalarynyň kartografiki taýdan
üjün edilişi
Nurberdiýew M, Bekiýewa G. 
Oba hojalygynda agrometeorologik töwekgelçilik
Mansimow M.R., Süleýmanow B.A. 
Kura derýasynyň basseýniniň suw baýlyklaryna baha bermek
Starodubsew W.M., Bogdanes W.A. 
Aral deňziniň guran düýbünde toprak örtüginiň kemala gelşi hakynda
Nowruzowa B.K. 
Topragyň üstüni basdyryp suwarmak onuň mikroflorasyna adamyň edýän täsiri hökmünde           
Esenow P., Orlowskiý N.S., Durikow M., Zwerew N.Ýe. 
Türkmenistanyň şorlaşan topraklarynda galofitleri - duza çydamly ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek
Nazarmämmedow O. 
Zeý suwlaryny arassalamakda ýokary derejeli ösümlikleriň ähmiýeti
Ataýew Ç.A.   
Günorta Türkmenistanyň oňurgaly haýwanlary barada täze
maglumatlar

GYSGA HABARLAR
Gurbanow J.  
Tikenli artişok Aşgabadyň şertlerinde
Žooşow P.M.  
Damja usul bilen suw tutmagyň usuly (tehnikasy)
Ataýew Ç.A.   
Türkmenistanyň ýerüsti oňurgaly haýwanlarynyň käbir görnüşleriniň
seýrek reproduktiw häsiýetleri hakynda
Şammakow S., Ataýew K., Below A. 
Merkezi Köpetdagda ýylanlaryň käbir görnüşleriniň sany hakynda

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK
Weýsow S.K., Hamraýew G.O., Annaýewa G.N. 
Çöl şertlerinde amatly ýerleşdiriş we ýer tekizleýiş işleri geçirilýän döwürde çäge berkidiş çäreleri 

BIBLIOGRAFIÝA
Hlýap L.A.     
Ö.R.Gurbanow, O.H.Aşyrowa, A.S.Ibragimow “Türkmenistanyň
tebigy ýadygärlikleriniň öwrenilişiniň gysgaça taryhy”. -Aşgabat:
Ylym, 2007. -76 s

HRONIKA
Amanowa M.B., Rüstemow E.E. 
Akademik E.G.Rüstemowiň hatyrasyna bagyşlanan okaýyşlar
Iwahow B.M.  
Ýeriň ýerüsti örtüginiň klassifikasiýa ulgamyny ornaşdyrmak boýunça
hünär okuwy