Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №5, 2022

MAZMUNY

N. Ýagşymyradow, B. Magtymowa.
Türkmenistanyň Bitaraplygy ýaş nakgaşlaryň döredijiliginde

M. Myradowa.
Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi – egsilmez ruhy gymmatlyk

G. Setdarowa.
IX–XIV asyrlarda Dehistanda alymlaryň kemala gelmegi

B. Hojagulyýewa.
Rus alymlarynyň işlerinde türkmen halkynyň parahatçylyk söýüjilik däpleri barada (ХIХ asyryň ahyry – ХХ asyryň başy)

H. Geldiýew.
Magtymgulynyň şygyrlarynda Rüstemiň edebi keşbi

E. Bäşimowa.
Iňlis we türkmen dillerinde barlygy aňladýan baglaşdyryjysy bolan sözlemleriň degşirme derňewi

A. Gurbanow, L. Kurbanowa.
Daşary ýurt dillerini öwretmegiň wajyp meseleleri

O. Esenow, J. Sopyýew.
13–14 ýaşly basketbolçylaryň fiziki ösüşi we morfofunksional aýratynlyklary

M. Agageldiýew.
Dessin-agtaryş işiniň netijelerini ulanmagyň häzirki zaman usullary

A. Jepbarowa, H. Baýramgeldiýew.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň döredilmeginiň hukuk esaslary

M. Öwlýägulyýew, G. Soltanmyradow, Ç. Wekilowa.
Sanly ykdysadyýetde ylmyň, innowasiýanyň we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryň orny

A. Aşirow.
Maýyşgak silindrdäki ideal suwuklygyň yrgyldylary baradaky mesele we onuň bilen baglanyşykly operatorly deňlemeler

M. Babaýew, A. Aşyrow.
“Galkynyş” gaz käniniň tebigy gazyny turşy gazlardan we suw buglaryndan arassalaýjy absorberleriň iş düzgünlerini seljermek

M. Gurbanýazow.
Biogaz öndürmegiň gün tehnologiýasy

Ş. Abdrahmanow, R. Esedulaýew, T. Ilamanow.
“Galkynyş” we “Ýaşlar” zolagynyň ýokarky ýura çökündileriniň duzara Ýolöten gorizontynyň kesimlerinde nebit, şerebe ýüze çykma meseleleri we olaryň çözgüdi

B. Nurýagdyýew.
Türkmenistanda ýol gurluşygynyň amatly görnüşlerini anyklamak baradaky meseleler

Ö. Çowdyrow.
Ulagyň iş ulgamynda döreýän näsazlyklary kesgitlemek

E. Annataganow.
Kebşirleýjiniň dem alyş goragyny üpjün etmek

P. Orazow.
Sement önümçiliginiň galyndysyny gaýtadan ulanmakda Wenturiniň skrubberini ulanmak

R. Nurberdiýew, S. Garryýew.
Ýerli çig mallaryň esasynda sulfat saklaýan sement klinkerini öndürmegiň mümkinçilikleri

B. Reýimow.
Ýapyk çyglylyk aýlawly gün ýyladyşhanalarynyň howa gurşawyndaky we toprakdaky suw aýlanyşygy

N. Amannepesow, K. Mawlanow, M. Ergeşow.
Koronawirus ýokanjy barada ilatyň sowatlylyk derejesi

A. Annamuhammedow, M. Bekeşow, Ý. Güjükbaýewa.
Ýumşak dokuma sarkoma keseliniň bejeriş ýollaryny gowylandyrmak