Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №5, 2020

MAZMUNY

A. Nuryýew.
Türkmen bitaraplygynyň taryhy kökleri

G. Joraýew.
Türkmenistanyň Bitaraplygy parahatçylygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde möhüm tejribe hökmünde

H. Geldimyradow.
Dünýä ykdysady çökgünlikleri we olary ýeňip geçmek boýunça Türkmenistanyň tejribesi

A. Mälikgulyýewa.
Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmekde standartlaryň ähmiýeti

G. Saryýewa.
Seýsmiki öňüni alyş – ýurdumyzyň milli howpsuzlygynyň aýrylmaz bölegi

D. Gadamow.
Goşa häsiýetli üst-işjeň birleşmeleriň alnyşy we häsiýetleriniň barlagy

K. Kertiýew.
Dünýä hojalygy: kiçi ulgamlary saýlamagyň ölçütleri we ösüşiniň esasy görkezijileri

J. Alimow, G. Almazowa.
Birinji koordinatasyna görä birjynsly, birjynsly üzülýän markow prosesiniň geçiş ähtimallygyny kesgitlemegiň ýene-de bir usuly

M. Babaýew, R. Esedulaýew, A. Aşyrow.
Tebigy gazy arassalaýjy amin absorberiniň tehnologik düzgünini kämillsdirmek

S. Nazarow, M. Rahymow, G. Hekimow.
Şepbeşikli gysylmaýan suwuklyk ýylylykgeçirijini optimal modelirleme hakynda

M. Gurbanýazow, A. Nowruzhanow.
“Altyn asyr” Türkmen kölüniň zeýakaba suwlaryny önümçilik üçin duzsuzlandyrmagyň barlaglary

Ş. Abdrahmanow, T. Ilamanow, O. Baýramdurdyýewa.
Günorta-Gündogar Türkmenistanyň ýokarky ýura çökündileriniň biostratigrafiýasy boýunça geologiki barlaglaryň aýratynlyklary

M. Annaberdiýewa, D. Melebaýew.
Nanostrukturirlenen Au-n-GaP, Au-p-GaP Şottki fotodiodlarynyň elektrik we fotoelektrik häsiýetleri

A. Döwletgylyjow.
Gögeýinleriň Tabanus urugyna degişli köpçülikleýin ýaýran görnüşleriniň aýratynlyklary we olara garşy göreş çäreleri

Ý. Nuryýew.
Grafologiýa ylmynyň jenaýatlary çalt we doly açmakdaky orny

J. Orazgylyjow.
Žan-Silwen Baýiniň ylmy mirasynyň türkmen ylmy üçin ähmiýetliligi

T. Hojageldiýewa.
Abulgazy Bahadyr han we tebipçilik ylmy

S. Mämmetnurow.
Türkmen dilini Ýewropada öwrenmegiň başlangyjy

G. Atadurdyýewa.
Rus dilini öwretmegiň usulyýetiniň kämilleşdirilmeginiň taryhyndan

G. Gurbandurdyýew.
Saz we parahatçylyk

M. Elýasow, H. Jumaýew.
Ýüregiň işemiýa keselini bejermekde emel usullarynyň ösüşi

M. Myradowa, B. Gurbangulyýew, N. Tokgaýew.
Ýetginjek futbolçylaryň ýürek-damar ulgamynyň wegetatiw üpjünçiligi we olaryň fiziki işjeňligi

M. Ergeşow, N. Amannepesow, B. Allaberdiýewa.
Ýürek işemiýaly näsaglarda töwekgelçilik şertleri