Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №5, 2018

MAZMUNY

Z. Lalakowa.
Beýik Ýüpek ýoly: türkmen saz sungaty taryhy çeşmelerde

G. Setdarowa.
Dehistanyň toponimik adynyň taryhyndan

T. Ataýewa.
Türkmen halysy we onuň önümçiligi (XIX asyryň ahyry – XX asyryň başy)

S. Mämmetnurow.
Aşyk Aýdyň dünýä ylmynda

M. P. Töräýewa.
Hormatly Prezidentimiziň eserleri kämil hünärmenleri taýýarlamakda gymmatly çeşme hökmünde

M. Ý. Mämmedowa.
Hünäre gönükdirilen sözleýşi öwretmegiň häsiýetnamasy

O. Hudaýberenowa.
Toý däp-dessurlary bilen baglanyşykly taýly ulanylýan sözler

S. Altyýew.
Sport türgenleşiginde hereketli oýunlaryň aýratynlyklary

A. T. Orazow.
Bürünç zamanynyň öý ojaklarynyň gurluşyk aýratynlyklary (Goňurdepe, Ajyguýy, Kelleli, Togalak ýadygärlikleriniň mysalynda)

G. M. Babaýew.
Ykdysady ösüşi üpjün etmekde maýa goýumlarynyň orny

M. Annamyradowa.
Halkara tejribesinde düşewündi hasaba almak bilen bagly kabul edilen täze standartyň aýratynlyklary

B. Pirnyýazow, O. Mämiýewa, M.Atabaýewa.
Üstaşyr geçiriji ulgamyň amal görkezijilerini kesgitlemek

K. Hojanepesow.
Gün elementleriniň parametrlerine içki we daşky faktorlaryň täsirini matematiki modelirlemek

N. B. Hojaberdiýew.
Şasenem süýji suw ýatagynyň hemişelik hereket edýän statik modelini gurmak

D. Täjiýew.
Tebigy gazy kükürtden arassalamagyň aýratynlyklary

U. H. Bebitow.
Anomal pes gatlak basyşly gaz guýularyny basmarlamagyň we özleşdirmegiň netijeliligini ýokarlandyrýantehnologik çözgütler

I.I. Petreçenko, A.B. Ezizowa, A.Ç. Geldiýew.
Merkezi Türkmenistanyň günortasynyň ýura we mel çökündileriniň önümliligi, gatlak basyşlarynyň we temperaturalarynyň täze empirik baglanyşyklary

E. G. Amatowa.
Gyrymsy agaçlaryň bioekologik aýratynlyklary we olaryň ähmiýeti

M. Sahatowa, O. Rahmanowa.
Merkezi Aziýa we Gündogar halklarynyň ulanýan bejerijilik häsiýetli ösümlikleri

G. O. Orazow.
Mekgejöweniň pakgarçak keseli we oňa garşy göreş çäreleri

E. O. Kokanowa.
Türkmenistanda gök we bakja ekinleriniň agrosenozlarynyň çekirtgeler toplumy

A. A. Döwletgylyjow.
Çirkeýlermaşgalasynyň bioekologiýasy we olara garşy göreş çäreleri

O. S. Muhammetgulyýewa.
Garynjyklaryň irki oýanma ilkinji sindromynyň garynjykly aritmiýa bilen utgaşmagynda gelýän näsaglarda ýüregiň funksional ýagdaýynyň aýratynlyklary