Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №4, 2019

MAZMUNY

T. Hapyzowa.
Mähestiniň rubagylarynda şahyrana däp we pelsepewi mazmun

S. Mämmetnurow.
“Gorkut ata” şadessanynyň rus diline terjimesiniň taryhyndan

A. Orazmämmedow.
Jemgyýetiň syýasy aňynyň kämilleşmeginde ideologiýanyň ähmiýeti

A. Gurbanow, L. N. Gurbanowa.
Çagalar baglarynda iňlis dilini öwretmegiň innowasion usullary

G. A. Gylyçmyradowa.
Daşary ýurt dili sapaklarynda pikirlenmäni ösdürmegiň usulyýeti

M. Ataýewa.
Türkmen dilinde wagt aňladýan hallar we olaryň rus dilinde ekwiwalentli berlişi

E. Bäşimowa.
Iňlis dilinde ýagdaý aňladýan baglaýjy işlikleri bolan sözlemleri türkmen diline terjime etmegiň aýratynlyklary

J. A. Akmämmedowa.
Sebit maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň netijeliligine we peýdalylygyna baha bermegiň usulyýeti

R. Ergeşewa.
Türkmen bagşyçylyk sungatynda ärsary ýolunyň gelip çykyşy

N. S. Bäşimowa, M. Jumanazarow, N. Hoşwagtow.
Beýik ýüpek ýolunyň ugrundaky Amul çeşmelerde

A. G. Hudaýgulyýew, M. K. Akmyradowa.
Eýýuby türkmen döwletiniň salgyt ýörelgeleri

O. Saparmämmedowa.
Paryzdepeden tapylan antropologik tapyndylaryň häsiýetlendirilişi

A. Nuryýew.
Gündogarşynas A. L. Kun we Hywa hanlarynyň arhiwi

P. Garaýew.
Türkmenistanyň häzirki zaman şäherleriniň kemala gelmeginiň metbugatdaky beýany

M. A. Keýmirow, A. T. Hangeldiýew.
Koagulýant öndürmek üçin ýerli çig mallary ulanmagyň mümkinçilikleri

A. A. Bazarow, P. T. Şöwkedow, S. N. Aleksanýan.
Türkmenistanyň kwars çägelerini baýlaşdyrmagyň toplumlaýyn usuly

I.I. Lurýewa, S. Esedulaýew.
Gaz känleriniň ahyrky gazberijiligine dürli faktorlaryň edýän täsirleriniň derňewi

T. Şekeralyýew, A. Aşyrow.
Oba hojalyk simmetrik däl agregatlaryň meýdandaky hereketini stabilizirlemegiň nazaryýeti

A. Akmyradow, O. B. Ballyýewa.
Bathyzyň käbir efemeroidleriniň kökleriniň morfologik we anatomik aýratynlyklary

A. A. Seýitmedowa, K. I. Ilmyradow, M. E. Azziýewa.
Türgenlerde ýüze çykýan ruhy-emosional ýagdaýlar we olaryň anyklanyş usullary

M. Çaryýew, R. Hojiýew, B. Çaryýew.
Peşew daş keselli näsaglaryň saglygyny dikeltmekde “Ýyly suw” şypahanasynyň mineral suwuny ulanmak

Ý. H. Işangulyýew.
Diabetiň II tipli görnüşinde näsaglaryň iriňli ýaralary Extracti Pegani Harmalae fluidumbilen bejerilenden öň hem-de soň sitokinleriň sekresiýasynyň ýagdaýy

Ş. H. Berdiýewa, A. A. Orazgeldiýewa.
Göwreli zenanlaryň gipotenziw bejergisinde fetoplasentar ulgamyň endokrin işjeňliginiň görkezijileriniň ähmiýeti