Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №3, 2022

MAZMUNY

A. Gylyjow.
Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynda taryhy şahsyýetler

M. Kuliýewa.
Bitaraplyk syýasaty we dünýä dilleri

A. Gylyjowa, O. Öwezowa, M. Mommyýewa.
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda halkara logistikasynyň dabaralanmagy

G. Akyýewa, N. Nobatowa.
Ýurdumyzyň Bitaraplyk syýasatynyň dabaralanmagy we ykdysady ösüş

B. Taganow, G. Ismailowa.
Halkara ulag ulgamynyň durnukly ösüşinde Türkmenistanyň orny

A. Aşyrow, M. Babaýew, D. Sapbaýew.
Tebigy gazdan ýokary oktan sanly sintetik alkobenzini almagyň innowasion tehnologiýasy

G. Gurdowa, I. Baýramowa.
Ýerasty mineral suwlarynyň döreýşiniň we ýaýraýşynyň sebitleýin aýratynlygy

T. Öremedow, G. Bekowa.
Gurluşyk önümçiliginde gazbeton önümleriniň seýsmiki täsirlilige ulanylyşy

S. Izýumow.
Seýsmologiýa ulgamynda düýpli we amaly barlaglaryň emele gelşi barada umumy düşünjeler

A. Akummedow, B. Atanepesow.
Ýurdumyzyň merkezi şäher ulgamynyň infrastrukturasynyň ekologik faktorlaryny bahalandyrmak

K. Saryýew, J. Batmanow, G. Gurbanowa.
Gün we ýel energiýa çeşmelerinden peýdalanmakda utgaşykly tehnologiýalar

G. Amannazarow, D. Gadamow, R. Berdiýew, D. Amannazarowa.
Ýyladyşhanalarda ulanylýan kokopidiň ornuny tutýan täze substrat

S. Annamuhammedow, G. Myradow.
Üzüm miwesini guşlardan goramagyň usullary

K. Mämmetgulow, B. Abdyllaýew, G. Tagaýewa.
Miweli agaçlaryň gara rak keseli

M. Annanurow.
Harby talyplaryň özbaşdak işleriniň gurluşy we derejeleri

M. Berdimyradowa, A. Akmyradow, M. Jumaýew, S. Hajyýew.
Süýt mäzleriniň howply täze döremeleriniň ötüşen görnüşleriniň bejergisinde Türkmenistanyň endemiki dermanlyk ösümlikleriniň orny

Ş. Amansähedow, G. Gurbanowa.
Türkmenistanyň dürli ýaşdaky ýaşaýjylarynyň gözleriniň ýaş çykaryjylyk funksiýasynyň aýratynlyklary

G. Ataýewa, G. Çaryýewa, O. Çaryýewa.
“Altyn kölüň” suwunyň himiki düzümini öwrenmek

Ş. Kakalyýew, A. Behranow.
Paryzdepäniň medeni gatlaklary

A. Nuryýew.
Amyderýanyň gadymy akym ugurlary we Köneürgenç sebitlerini suwlulandyrmak meselesi

Ş. Rejepowa.
Magtymgulynyň döredijiliginde işligiň buýruk şekiliniň ulanylyşy

M. Orazowa.
Hukuk adalgalarynyň many aýratynlyklary

H. Nepesowa.
Uly ýaşly adamlara daşary ýurt dillerini öwretmegiň käbir aýratynlyklary

N. Hojamgulyýew, K. Gurbanow.
Dutaryň gurluşy we ondan owaz almagyň usuly