Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №3, 2021

MAZMUNY

E. Aýdogdyýew.
Türkmenistanyň halkara guramalary bilen adam hukuklary babatda hyzmatdaşlygy

G. Rozyýewa.
Garaşsyz Türkmenistanyň bitaraplygynyň hukuk esaslary

A. Geldimyradow.
Suwly gatlaklarda ýerasty gaz saklawhanalaryň gurluşy we ulanylyş tehnologiýasy

D. Işangulyýew.
Gündogar-Günorta üstaşyr ulag geçelgesinde amatly ýük gatnatmak meselesi

B. Jumaýew.
Dynçlykdaky geçirijilerde elektrik hereketlendiriji güýjüniň ýüze çykmagynyň mehanizmi

W. Kadyrow.
Pudaklaýyn dolandyryş ulgamynyň netijeliligi we onuň ösüş ugurlary

G. Gurbanowa.
Hemraly nawigasiýa ulgamyny ulanmak arkaly gämileriň losman geçirilişiniň awtomatiki usuly

D. Ýusubow, Ş. Hojaýewa.
Asinhron hereketlendirijilerde energiýany tygşytlamagyň usullaryny derňemek

D. Amanow.
Bosgunlaryň halkara hukuk ýagdaýy we goragy

G. Mezilow.
Türkmen buýanynyň melhemlik gymmaty

G. Amannazarow, D. Gadamow, R. Berdiýew, D. Amannazarowa.
Üzärlik ösümligini briketleşdirmegiň amatly usuly

M. Ýazlyýew, Ý. Jumaliýew.
Daşky gurşawyň statistikasyny öwrenmegiň ähmiýeti

S. Mämmetýazow.
Ehinokokk kistasynyň düzümini aýyrmak üçin gural

A. Durdyýewa, G. Amanowa, A. Gojaýewa.
Ýigitleriň reproduktiw ulgamynyň bozulmagynda bejergä prostat termoterapiýasy eminiň goşulmagynyň ähmieti

M. Aşyrowa.
Brusellýozyň önüni alyş çäreleri

A. Ataýewa.
Paryzdepe ýadygärliginiň ösümlik galyndylary

K. Janbekow, N. Gylyçdurdyýew.
Soltan Jelaleddin – Watansöýüjiligiň we merdanalygyň nusgasy

G. Guzyçyýewa.
Orta asyr edebiýatynda edebi hyzmatdaşlyk (XIV–XV asyryň mysalynda)

M. Çaryýew.
Talyplara terjime işi öwredilende goýberilýän ýalňyşlyklar

O. Akmämmedowa.
Türkmen we fransuz frazeologizmlerindäki manydaş sözleriň deňeşdirmesi

L. Gurdowa.
Ýapon diliniň gelip çykyşy, taryhy we aýratynlyklary

N. Ýagşymyradow.
Bagtyýarlyk döwrümiziň çeper keşbi

J. Bekiýewa.
Grafikada we nakgaşçylykda türkmen halysynyň şekillendirilişi

N. Rahymow.
Ylmy işiň “Çeşmeler we edebiýat” bölüminiň bibliografik teswiri barada

P. Baýramdurdyýew, M. Rejepgulyýew.
Ahalteke atlaryna çylşyrymly tilsimleri öwretmegiň milli ýollary