Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №3, 2019

MAZMUNY

M. Tuwakow.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ekologiýa syýasaty durnukly ösüşiň berk binýadydyr

J. Hommadowa.
Türkmen diliniň saç bilen bagly gözellik leksikasy

G. Ylýasowa.
Gymmatly hazynanyň dürdäneleriniň gözleginde

E. Çaryýewa.
Lutfynyň eserleriniň dilinde atlaryň ýasalyşy barada

A. Şagulyýew.
Salyr Baba Hyrydarynyň “Oguznamasy”

O. Geldiýewa.
Daşary ýurt dilini okatmakda okuwçylaryň dil başarnyklaryny ösdürmegiň usuly

M. Gapurow.
Küştdepdi toplumynyň gurluş aýratynlyklary

S. Atdaýew.
Balykçylygyň halk ýörelgesi

D. Babalyýewa.
Söz düzümi görnüşinde ulanylýan ykdysady adalgalaryň aýratynlyklary

G. Gelenowa.
Hazarýaka ýurtlaryň hyzmatdaşlygy – sebitde syýasy, ykdysady we ekologiýa durnuklylygynyň şerti

M. G. Şükürow.
Dokma kärhanalarynyň durnukly ösüşini bahalandyrmagyň usullary

M. Hezretow.
Emlägi eýelemegiň we harçlamagyň obýektiw taraplary

Z. Babanazarowa.
Döwlet emlägini kärendä bermegi resmileşdirmegiň tertibi

M. Babaýewa.
Milli kosmetologiýanyň taryhy

Ç. K. Amanow.
Maýagoýum taslamasynyň netijeliligini kesgitlemegiň matematiki usuly

H. Geldiýew, R. Esedulaýew.
Birmeňzeş däl önümli gatlagyň guýynyň debitine edýän täsiri

M. A. Keýmirow, A. T. Hangeldiýew.
Ammiak usuly bilen kalsinirlenen soda öndürilende zyňyndy suwlary gaýtadan işlemek

A. Ç. Geldiýew, A. B. Ezizowa, S. O. Annamämmedowa.
Merkezi Garagum gümmeziniň günorta eňňidinde nebitgaz ýataklarynyň geologik gurluşyny öwrenmegiň meseleleri

O. S. Aýnazarowa.
Awtomobil ulaglary kärhanalarynda gün guradyjylaryny ulanmagyň mümkinçilikleri

D. M. Bazarow.
Neýrotor tehnologiýasy esasynda kärhananyň girdejisini çaklaýan programmany işläp düzmek

G. A. Geldiýewa.
Çagalarda ehinokokkozyň morfologiki görnüşleriniň werifikasiýasynyň ähmiýeti

J. Annanurow.
B gepatite garşy öňüni alyş waksina sançmanyň ykdysady netijeliligine baha bermek