Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №3, 2018

MAZMUNY

T. Annagulyýew, G. Gelenowa, J. Saparmyradow.
Täze emeli ada: ilkinji ylmy barlaglar we netijeler

O. Ç. Akmämmedowa.
Beýik ýüpek ýolunyň pedagogik nazaryýetiň kemala gelmegindäki orny

M. Saparmyradowa.
Tüýdük sazlarynyň gurluş aýratynlyklary (Giriş bölekleriniň görnüşleri)

M. B. Agamyradowa.
Harby saz gurallarynyň taýýarlanylyşynda deriniň we hamyň ulanylyşy

A. Saparmyradow, O. Jumaýewa.
Türkmen dutarynyň gurluşynyň we akustikasynyň matematiki esaslary (Dutaryň döreýşi, ýasalyşy we gurluşy)

N. Berdimyradowa.
Gadymy taryhly tanslar we olaryň medeni-dynç alyş çärelerinde orny

ü. Bäşimowa.
Türkmen diliniň syýahatçylyk leksikasy

A. Babaýewa.
Milli mata önümleri we olardan taýýarlanylýan lybaslar

B. Şamämmedowa.
Pessejikdepe we Çatalguýuk taryhy-arheologik ýadygärliklerindäki binalaryň umumylyklary hem-de aýratynlyklary

B. G. Hojamgulyýew.
Döwlet gullugynyň bähbitlerine hyýanatçylyk edilmegi bilen bagly jenaýatlaryň hukuk seljermesi

M. Kasymow.
Çapyksuwarlaryň taýýarlygyny kämilleşdirmegiň meseleleri

Ş. Amangeldiýew.
Okuwçylaryň matematiki ukyplaryny ösdürmek

J. Mämmedow, M. Annamyradow.
Demir ýol pudagynda innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň meseleleri

D.Ö. Ataýew.
Türkmen kölüni we Merkezi Garagumy ulag ýollary arkaly birleşdirmegiň amatly modeli

J. A. Aşyrmuhammedowa, D.Ö. Ataýew.
Matlabda dinamiki programmalaşdyrma usuly esasynda ulag meselesini çözmek

A. Hallyýew.
Pagta maşynlarynyň ulanylyş şertleriniň statistik häsiýetnamalaryny hasaplamagyň algoritmi we olaryň işiň görkezijilerine täsir ediş derejesi

A. A. Kulyýewa.
Köpölçegli Wolterra-Fredgolm görnüşli integrofunksional deňlemeler jemlenyän funksiýalaryň giňişliklerinde

М. А. Amanowa, W.W. Şepelewiç, А. М. Ataýew.
Kristallardaky fiziki ululyklaryň tenzorlarynyň noldan tapawutly komponentlerini kegitlemekde akademik F. I. Fedorowyň kowariant usullaryny ulanmak

R. Esedulaýew, B. Mämmedow, A. Mämmedowa.
Gaz kükürdini ulanmagyň ugurlary

M. Gubyýewa.
Kükürdiň ýol bitumynyň häsiýetine täsirini derňemek

A.I. Akmyradow, Ç.G. Mämmetgeldiýewa.
Üst-işjeň maddalaryň esasy görkezijilerine baha bermek

G. Mämmedow, O. Aşyrowa, K. Gylyçmyradow.
Döredilen genotipleriň, sortlaryň, şekilleriň, ugurlaryň genetiki durnuklylygyna baha bermegiň çäkleri

A. B. Çaryýew, R.R. Gadiýew, G. G. Goşaýew.
Dürli usullarda ösdürilip ýetişdirilende broýler jüýjeleriniň önümliliginiň hili