Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №2, 2024MAZMUNY
A. Gylyjow. 
Gahryman Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysy” atly kitabynda taryhy şahsyýetler
Suwhanow. 
Magtymguly Pyragynyň edebi mirasynyň ähmiýeti
Amanlyýew. 
Parfiýanyň Ariýa zikgeleri
Babakow, O. Saparmämmedowa. 
Stawropol türkmenleriniň ýüz keşbi
Jumagylyjowa. 
Seljuklar zamanynyň hassahanalary
G. Muhanowa. 
Milli dilimizdäki käbir söz ýasaýjylaryň gurluşy taýdan seljermesi
Annabaýewa. 
Çeper edebiýata düşünmegiň amaly
Töräýew. 
Seýit Nesiminiň terbiýeçilik ähmiýetli gazallary
N. Ýagşymyradow, B. Çaryýewa. 
Magtymguly Pyragynyň döredijiligine bagyşlanan kitaplaryň çeper bezegi
G. Ýazmämmedowa, A. Aşyrowa. 
“Ýusup we Ahmet” operasynyň saz dramaturgiýasynyň käbir aýratynlyklary
K. Hümmäýew, B. Orazgeldiýewa. 
Türkmenistanda durmuş goraglylygy ulgamynyň ösüşi
O. Annamyradow. 
Jemgyýetiň ösüşinde   ahlak we dini ýörelgeleriň orny
R. Töräýew. 
Hukuk bozulmalarynyň öňüni almagy we olary duýdurmagy kanunçylyk taýdan düzgünleşdirmegiň derwaýys meseleleri
A. Saparow, Ý. Çaryýew, Ç. Mammetgulyýew. 
Ýokary derejeli göreşijileriň taktikasynyň biomehaniki modelleri we dinamiki görkezijileri
A. Aşirow, P. Gurbanmämmedow. 
Giperbolik deňleme üçin käbir lokal däl mesele barada
G. Saparmyradowa, A. Arazow, D. Tejenow. 
Geçiriji turbalardan uzaboýuna gyzdyrylan howa üznüksiz sorulyp alnanda basyşyň we temperaturanyň üýtgeýşiniň hasaplanylyşy
K. Saryýew, N. Allanazarow. 
Gün we ýel energiýa çeşmelerini bahalandyrmakda sanly ulgam
Ý. Hommadow, G. Şukurowa. 
Elektrodializatoryň kämilleşdirilen görnüşini işläp düzmek
M. Berdiýew, A. Gurbangulyýew. 
Gaz senagatynyň maliýe-ykdysady görkezijilerini kämilleşdirmegiň usulyýet esaslary
T. Garlyýew. 
Gün şöhleleriniň atlaryň bedenine täsiri
H. Ataýewa, A. Akmyradow. 
Merkezi Köpetdagda hwoş görnüşli borjagyň çig malynyň gorlary
A. Öwezowa. 
Türkmenistanyň daşary syýasatynda lukmançylyk diplomatiýasynyň esasy ugurlary
K. Guldurdyýew. 
Ýüregiň işemiýasy bolan we koronar ugurdaky köp sanly damarlaryna zeper ýeten näsaglarda endowaskulýar bejerişden soňky döwürdäki netijeler

OKAMAK