Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №2, 2023

MAZMUNY

A. Nepesow, A. Orakowa.
Magtymguly Pyragynyň döredijiligi – watansöýüjiligiň nusgalyk mekdebi

T. Hommyýew, G. Gurbanowa.
Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynda tebigaty goramak däpleri

O. Saparmämmedowa.
Türkmen çagalarynyň ýüz gurluşynyň antropologik häsiýetlendirilişi

E. Çaryýewa.
Oksýumoronyň antitezadan tapawudy we meňzeşlikleri

Ş. Berdiýewa.
Türkmen diliniň ýazuw ýadygärliklerinde tirkeş sözler

I. Ýagmurow.
Şygryýet eserlerini türkmen dilinden iňlis diline terjime etmekde ekwiwalentliligiň orny

T. Saparmyradowa.
Aýal-gyzlaryň sözleýşine mahsus sözleriň türkmen we iňlis dillerinde ýüzlenmelerde ulanylyşy

M. Jumanyýazowa.
Haly gölleriniň şekilleriniň we bürünç döwrüniň harappa binagärlik meýilnamalarynyň käbir meňzeşlikleri

Z. Gabibowa.
Rejep Allaýarowyň gural konsertlerinde adaty formalaryň düşündirilişi

M. Annanurow.
Talyplaryň özbaşdak işleriniň görnüşleri

J. Akmämmedowa.
Sebitleriň ykdysadyýetinde kiçi we orta telekeçiligi goldamak hem-de görkezijiler ulgamyny kämilleşdirmek

B. Taýharow, A. Hojanepesowa.
Maýa goýum taslamalarynyň durmuş-ykdysady netijeliligi

D. Elýasow, B. Hajyýewa.
Ekizek–Gamyşlyja gurluş toparlarynyň pliosen we miosen çökündileriniň gurluş meýilnamalarynyň baglanyşygy baradaky meseleler (Günorta–Günbatar Türkmenistan)

S. Izýumow, M. Esenowa, W. Belikow, M. Atabaýew.
Türkmenistanyň çäginde flýuidodinamiki ululyklarynyň üýtgemeleri we olaryň seýsmiki ýagdaýy bilen arabaglanyşygy

A. Töräýew, I. Rozyýew, A. Töräýew.
Suwdyňzaw düzgünde işleýän elliptik görnüşli gatlagyň basyş meýdanyny kesgitlemek

A. Rahmanow, S. Hojageldiýew.
Ýanma önümi çuň sowadylanda emele gelýän kondensatyň mukdarynyň kesgitleniş usuly

L. Agaýewa, I. Baýramowa, A. Hojaýew.
Gowşak teýgumlaryň fizika-mehaniki we seýsmik häsiýetleriniň aýratynlyklary

M. Hojaberdiýewa, M. Amanowa, K. Abraýew.
Atmosfera ygallarynyň nazary taýdan kada mukdaryny hasaplamak

P. Nurjanowa.
Piroliz galyndysynyň düzümindäki olefin gurluşly uglewodorodlaryň ýodlaşdyrma täsirleşmesiniň ylmy derňewleri

Ş. Akmämmedowa, I. Ahmedow.
Logistiki ulgamda düzme amallaryny optimallaşdyrma usullarynyň bahalandyrmasy

M. Gurbanýazow.
Topragyň çygyny bugarmadan goramagyň ylmy barlaglary

D. Mämmedow, A. Şükürow, Ç. Kerimow.
Galyndy materiallary kompozitleriň düzüminde ulanmagyň mümkinçilikleri

Ş. Atamanow.
Türkmenistanyň çöl ösümlik örtügini öwrenmekde spektral seljermäniň mümkinçilikleri