Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №2, 2022

MAZMUNY

D. Durdymuhammedow.
Türkmenistanda aşa ýokary woltly energoulgamlarynda käbir meseleler we olaryň ykdysady ähmiýeti

G. Allamuradow.
Öýjükli radiotorlarynyň özara elektromagnit ylalaşygynyň derňewleri

B. Rozykulyýew.
Watanymyzyň dost-doganlyk serhedini berkitmekde sanly ulgamyň ähmiýeti

N. Amannepesow.
Türkmenistanda lukmançylyk diplomatiýasynyň häzirki wagtdaky wajyp ugurlary

A. Geldimyradow, J. Muhammedowa.
Gazgeçirijileriň ugrundaky böleklerde abatlaýyş-dikeldiş işlerini meýilnamalaşdyrmak

B. Esenow, W. Amantaganow, M. Hallyýew.
“Türkmennebit” döwlet konserniniň känlerinde döwürleýin gazlift usuly bilen ulanylýan guýularyň işleýşiniň seljermesi

B. Pirniýazow.
Günorta–Gündogar Türkmenistanyň duzüsti gatlaklarynda kükürtsiz gazyň ýataklaryny barlamagyň usulyýeti

Ý. Myradow.
Maliýe aktiwlerini bahalandyrmakda möhüm seljerme

G. Taganowa.
Bazar ykdysadyýetinde süýşürintgileri maýa goýumlara öwürmegiň nazary esaslary

A. Çaryýew, G. Şemsetdinow.
Nokatlaryň bir gipertekizlikde ýatmaklygynyň şertleri

A. Daňatarow.
Türkmenistanyň şertlerinde agromelioratiw uniwersal maşynlarynda nanotehnologiýany ulanmagyň aýratynlyklary

T. Garlyýew, B. Garaýew.
Dowardarçylyk we çopan alabaýlarynyň terbiýelenişi

A. Saparmyradow, G. Nowruzow, S. Saparmyradow.
Gowaçanynyň tohum çigidini takyk ekmegiň innowasiýa-biologiki usulynyň önümçilik synagynyň netijeleri

O. Saryýewa.
Gyýanlydaky polimer zawodynda ulanylýan aýlaw suwunyň talhlygyny kalsiý nitratynyň ergini bilen sazlamak

M. Borjakowa.
Kärhanalarda zähmet gatnaşyklaryny döwrebap guramagyň hukuk esaslary

Ç. Annadurdyýewa, B. Halmedow.
Wagtyna ýetmedik çagalaryň perinatal döwründe merkezi nerw ulgamynyň zeperlenmeleri

K. Hojagulyýew.
Türkmen şekillendiriş sungatynda watansöýüjilik

B. Mollaekäýew.
Ibn Tokmak we onuň döredijiligi

Ç. Şyhmämmedow.
Türkmen diliniň düşüm kategoriýasynyň pars dilinde aňladylyşy

B. Toýlyýewa.
Magtymgulynyň şygyrlarynda hil sypatlarynyň ulanylyşy we olaryň hyzmatlary

S. Aşyrow.
Sanly tehnologiýalar – bilim bermegiň döwrebap serişdesi we usuly

K. Hümmäýew.
Medeniýet ulgamyny sanlylaşdyrmagyň halkara tejribesi

A. Saparow, G. Kakalyýew, Ý. Çaryýew.
Pedagogiki testirlemede göreşijileriň fiziki we tehniki taýýarlygynyň funksional görkezijilerini kesgitlemek

H. Kadyrow.
Iňlis dilini okatmakda döwrebap bilim tehnologiýalarynyň pedagogik we psihologik esaslary

T. Litwina, J. Orazowa.
S. Tüýliýewiň “Bentler” simfoniki poemasynyň saz diliniň aýratynlyklary