Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №2, 2021

MAZMUNY

H. Durdyýew.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dil taglymaty

O. Geldimyradowa.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Älem içre at gezer” romanynda türkmen halk döredijilik eserleri

Ş. Abdrahmanow.
Galkynyş we Ýaşlar gaz känleriniň düzüm-geologiki modeli

G. Saparmyradowa.
Magistral gyzdyryjy turbalarda gazyň temperaturasynyň paýlanyşyny hasaplamak

B. Arbabow, Ý. Seýitgeldiýew.
Kremniý öndürmegiň innowasion tehnologiýalary we Türkmenistanda gün energiýasyny ulanmagyň ykdysady jähtleri

M. Öwezow, A. Aşyrow.
Gaz himiýa senagatynyň tehnologik proseslerini optimallaşdyrmak üçin tebigy gazyň düzüminden C5–C7 gidrokarbonlary bölüp almagyň önümçilik meseleleri

A. Derýaýew.
Gündogar Türkmenistanyň meýdanlarynda rifli önümli gatlaklary açmagyň reglamenti

M. Babaýew, R. Esedulaýew, A. Aşyrow.
Tebigy gazyň düzümindäki turşy gazlaryň fiziki-himiki häsiýetlerini seljermek

G. Aýtkuliýew, O. Çaryýew.
Ýerasty suwlaryndaky seýrek elementler – nebit-gazlylygyň görkezijileri

A. Saparow, J. Meredowa, A. Meläýewa.
Konsentrirlenen kükürt kislotasynyň suw erginindäki konsentrasiýasyny ölçemegiň aýratynlyklary

A. Ýollybaýew, M. Piriýew.
Türkmenistanyň toprak-howa şertlerinde afrika darysynyň topragyň duzuna durnuklylygy we hasyllylygy

M. Ibragimow.
Sygyrlary emeli usulda tohumlandyrmak üçin höwür öküzlerden tohum almak we ony saklamak

A. Akyýewa, M. Meredow.
Gowaçanyň G. hirzutum görnüşiniň sortlarynda ýapragyň üst meýdanynyň emele geliş aýratynlyklary

Ş. Bekçiýewa.
Ekologiýalaşmak – durnukly ösüşiň wajyp şerti

K. Hümmäýew.
Ilaty durmuş taýdan goramak ulgamyny sanlylaşdyrmagyň taryhyndan

F. Nurgeldiýewa.
Täze durmuşyň sanlylaşdyrylmagy

H. Mätiýew.
Şahsyýetiň ruhy-ahlak medeniýetini kemala getirmegiň serişdeleri we bu ugurdaky päsgelçilikler

A. Orazalyýewa, B. Berdiýew, J. Döwletowa, P. Öwezgylyjow, G. Muhammetmyradowa.
Diabetiki retinopatiýada gözüň tor gatlagynyň paramakulýar zolagynyň morfometriki görkezijileri

M. Elýasow, B. Hojagulyýew, R. Alyýew.
Sitokinler we olaryň bedeniň köpugurly sazlaýjylyk ulgamyndaky ähmiýeti

A. Baýlyýew, H. Gutlymyradow.
Internet Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň taryh ylmynda maglumatlaryň täze çeşmesidir

A. Berdiýew, P. Halmyradow.
Şähryslamdaky ussahanada geçirilen barlaglar

O. Gurbanow.
Mahmyt Şabesteriniň edebi mirasynyň ylmy we çeperçilik kökleri

A. Hallyýewa.
“Görogly” şadessanyndaky adam atlarynyň funksional häsiýetnamasy

R. Amangeldiýew, G. Ataýewa.
“Mukamyň syry” filminiň sazynda milli aýratynlyklary